همراه اول اولین اپراتور در مطالعه وپیادهسازی درايران

Shargh - - اقتصاد -

همراه اول و نوکیا برای ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه در ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشــنبه )1۲ تیرماه( همراه اول بهعنوان بزرگتریــن اپراتور تلفــن همراه خاورمیانــه و نوکیا بهعنــوان وندور اول LTE در جهان، برای شــناخت، توسعه و پیادهسازی نسل پنجم تلفن همراه ،) تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این مراســم که مدیرعامــل همــراه اول، مدیر منطقــه خاورمیانه و آفریقای شرکت نوکیا و جمعی از مدیران همراه اول و نوکیا حضور داشــتند، این دو شرکت تفاهم کردند در مدت تفاهمنامه، مسیر در ایران را با هم جلو ببرند. با تفاهم صورتگرفته با شرکت نوکیا که طبق گزارش Dell’Oro’s وندور برتر LTE در ســال ۲017 است، مشترکان همراه اول خواهند توانست اینترنت

را همگام با کشــورهای پیشــرفته تجربه کنند. همــراه اول بهعنوان بزرگتریــن اپراتور تلفن همراه )در هر دو حوزه مکالمــه و اینترنت همراه( و اولین ارائهدهنده اینترنت نســل 4.5 تلفن همراه در کشور، هماکنون 975 شهر را تحت پوشش نسل ۳ و 7۳5 شهر را تحت پوشش نسل 4.5 تلفن همراه قرار داده اســت و با این اقدام همچنان پیشروبودن خود را در ارائه آخرین فناوریها ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.