موصل؛ تلخی بیپایان

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

واقعیت به همین تلخی است که این عکس به تصویر کشیده است. تلختر از این حتی. اهالی موصل به مناطق آزادشــده بازگشــتهاند و برمیگردند؛ اما چیزی جز ویرانی نیســت. خانهای در کار نیســت. دیوارهای خانهها، مغازهها، مدرســهها، ادارهها، استادیومها وسط خیابانها و کوچههای موصل ریخته است. اهالی موصل باید میان این آوارها دیوار خانههایشــان را پیدا کنند، ســقفها را از زیر خاک بیرون بکشند، راهها را دوباره بازشناســند. موصلیها هزار کار نکرده پیشِرو دارند. حالا که آنها برای بازپسگرفتن شهرشان بسیج شــدهاند، حالا که حشدالشــعبی و نیروهای ویژه و کُردها کنار هم برای آزادی موصل تلاش کردهاند، ای کاش برای ســاختن دوباره این شــهر بزرگ و تاریخی باز هم کنــار هم بمانند و بســازند. ای کاش بدهکار این زن و خودشان نشوند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.