رویارویی مهاجران با واقعیتهای دشوار

Shargh - - روزنامه -

روز چهارم از ماه جولای هر سال در تاریخ آمریکا از اهمیت ویژهای برخوردار است. این روز، بهعنوان روز استقلال ایالات متحده در تقویم آمریکاییها ثبت و در سراسر کشور تعطیل اعلام شده است. روزنامه یواسایتودی به همین مناســبت صفحه یک خود را با عکســی از گردهمایی مهاجران در روز چهارم جولای در آستین آغاز کرده و در تیتر یک هم به آنها پرداخته است؛ مواجهه مهاجران با واقعیتهای جدید و دشوار. از مراسم سنتی روز چهارم جولای، رسمیتبخشیدن به وضعیت شــهروندی مهاجران است و یادآوری این موضوع است که آمریکا ملتی است که براساس مهاجرت بنا شده است. در عکس یک روزنامه یواسایتودی مکزیکیها و هندیها در سالن گردهمایی آستین دیده میشــوند. آنها از بزرگترین گروههای مهاجر در آمریکا به شــمار میآیند. یواسایتودی در گزارشــی کــه درباره مهاجران نوشــته، تأکید کرده قوانین جدید شهروندی و همچنین موانع سر راه مهاجرپذیری باعث شــده این افراد با واقعیتهای تلخ و دشــواری روبهرو شــوند. گویی این اصل که آمریکا براســاس مهاجرت شکل گرفتــه، دیگر اهمیتی ندارد. گزارش دیگر در صفحه یک یواسایتودی درباره حواشــی جایگزینی اوباماکر با ترامپکر اســت. یواسایتودی مینویســد با تغییر قانون بیمه و اوباماکر، بیش از هزارو۳۷۰ منطقه در آمریکا تنها یک شرکت بیمهکننده خواهند داشــت. تغییر قانون باعث شــده شــرکتهای بیمه فعالیت خود را محدود کنند. در این گزارش میخوانیم در ۴۰ منطقه هم به هیچ عنوان شرکت بیمهکنندهای وجود ندارد.

لوگوی یواسایتودی به مناسبت روز استقلال با پرچم آمریکا تزیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.