کاهش محسوس دستمزد در بخش دولتی

Shargh - - روزنامه -

کاهش دستمزد در مشاغل بخش دولتی در بریتانیا سوژه تیتر یک روزنامه گاردین است. مطالعاتی که در مؤسسات تحقیقاتی اقتصــادی بریتانیا صورت گرفته نشــان میدهــد میزان درآمد افســران پلیس، معلمها، پرستاران، پزشــکها و دیگر شاغلانی از ایــن دســت در بخش دولتی طی چند ســال اخیر کاهشــی محســوس داشته اســت. گاردین در گزارش خود مینویسد این تحقیقات بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را شــامل میشــود و نشان میدهــد مثلا در طول این مدت دســتمزد معلمها به ازای یک ســاعت کار، ســه پوند کاهــش یافته اســت. همچنین حقوق افســران پلیس هم در هر ســاعت کار با افت دوپوندی مواجه شده است. این روزنامه به صورت جزئیتر در این گزارش ماجرا را شــرح و همچنین خبــر داده این موضــوع درحالحاضر به چالش بزرگ کابینه تبدیل شده است. این روزنامه در عکس یک به یکی از سرمایهداران مشهور بریتانیا، مایک اشلی، اشاره کرده اســت. او به دلیل شکایت جف بلو، بانکدار سابق، راهی دادگاه شده است. جف بلو معتقد است اشــلی، مالک باشگاه نیوکاسل یونایتد و همچنین بنیانگذار کمپانی اسپورتز دایرکت، در مســابقه نوشــیدن شکســت خورده و زده زیر قولوقرارهای ۱۵ میلیونپوندیاش. او مدعی شده آقای اشــلی در ســال ۲۰۱۳ قول داده چنانچه بلو در عرض سه سال بتواند ارزش سهام اسپورتز دایرکت را دو برابر کند، ۱۵ میلیون پوند تقدیمش میکند، اما تا الان بدقولی کرده است.

مسائل داخلی بریتانیا صفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.