مکرون به دنبال اصلاحات عمیق سیاسی

Shargh - - روزنامه -

کشورهای چهارگانه مقابل قطر در انتظار واکنش عقلایی از سوی رهبران این کشور هستند. این خبری است که روزنامه الشرقالاوسط در تیتر یک منتشــر کرده و در توضیح آن آورده وزیر خارجه عربستان در دیــدار بــا همتای آلمانــیاش در جده درباره قطــر و بحران این کشــور صحبت کرده و مدعی شــده قطر باید نسبت به پیشنهاداتی که از سوی عربستان و همراهانش ارائه شده، منطقی واکنش نشان دهد. جبیــر گفته به هر حال ما اوضاع را رصــد میکنیم و در زمان درست واکنش مقتضی نشــان میدهیم. در این گزارش میخوانیم امیر کویت تأیید کرده نامه امیر قطر را دریافت کرده اســت. قطریها به دنبال میانجیگری امیر کویت در این ماجرا هســتند، اما عربستان و همراهانــش میگویند قطر باید پیشــنهادات ارائهشــده را بپذیرد. عکس یک روزنامه سعودی الشرقالاوسط امیر کویت را در کنار وزیر خارجه قطر در کویت به تصویر کشــیده است. رئیسجمهور فرانسه در پی اصلاحات و تغییرات سیاسی عمیق است. این خبری است که الشرقالاوســط در صفحه یک خود منتشــر کرده است. در متن خبر آمده مکرون به دنبال کاهش تعداد نمایندگان پارلمان و حذف وضعیت اضطراری است. به زعم رئیسجمهور فرانسه، وضعیت اضطراری دموکراسی را در این کشور به خطر میاندازد. بحران آب و خشکسالی در ایران هم موضوع مطلبی دیگر در صفحه یک الشرقالاوسط است.

چالش قطر مهمترین مسئله صفحه یک الشرقالاوسط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.