ویمبلدون در محاصره نیروهای امنیتی

Shargh - - روزنامه -

صفحــه یک روزنامــه اماراتی گلفنیــوز با خبــری درباره قطر آغاز میشود. کشــورهای امارات، عربستان، بحرین و مصر تصمیم گرفتهاند مهلتی دیگر به قطر بدهند تا پیشنهاد آنها را بیشتر بررسی کند. زمان نخســتین مهلت ۴۸ســاعته آنهــا دو روز پیش به پایان رســید و قطر بهصراحت اعلام کرد با پیشنهادات ارائهشده موافق نیســت. اما نماینده این کشــورها تصمیم گرفتهاند در قاهره درباره ایــن موضوع دوباره بحث و بررســی کنند و به قطــر مهلتی دیگر بدهنــد. روزنامه گلفنیوز از قول طرف اماراتی مینویســد احتمالا مهلتی ۴۸ســاعته در انتظار قطر باشــد. نماینده این کشور مدعی اســت برای حل بحران قطر تنها تعقل و منطق نیاز است. هیچچیز دیگــر نمیتواند این مشــکل را حل کند. اشــاره نماینده امارات به کنشهــای غیردیپلماتیک قطر اســت. آنها از ترکیه خواســتهاند نیروهایش را در قطر مســتقر کند. در عکس یک روزنامه گلفنیوز حضور پررنگ نیروهای امنیتی را در میان علاقهمندان به مسابقات تنیس ویمبلدون لندن مشــاهده میکنیم. افسران پلیس، نیروهای امنیتی و مســئولان مسابقات تمام تلاششــان را به کار گرفتهاند تا یکی از مهمترین مسابقات گرانداسلم فصل بدون تهدیدات تروریســتی برگزار شود. حملات تروریستی هفتههای گذشــته لندن باعث چنین اتفاقی شده است. حضور انبوه نیروهای امنیتی در تاریخ ویمبلدون بیسابقه بوده است.

چالش امنیتی مسابقات ویمبلدون لندن صفحه یک گلفنیوز را متأثر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.