لیبی؛ برزخ پناهجویان

Shargh - - روزنامه -

یک ســوله خرابــه و صدهــا پناهجو و مهاجر که نفس به نفس هم نشســتهاند یا صف کشــیدهاند به امید فقط یک لقمه نان خشک و بیات. درِ سوله که باز میشود بــوی ادرار و نفسهــای مانــده درهــم میپیچد و مشام را میآزارد. اینجا پناهگاه مهاجران و پناهجویان در لیبی اســت. آنها که ســودای اروپا دارند، اغلب گذرشان به این ســوله خرابه میافتد. مکانی که لیبی در معامله بــا طرفهای اروپایی برپا کرده تا مانــع از مهاجرت گســترده پناهجوها و مهاجران به اروپا شــود. لیبی تلاشی برای بهبود وضعیت این ســوله از خود نشــان نمیدهد و اروپا هم پاسخگوی این قرارداد غیرانسانی نیست.

عکس: واشنگتنپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.