اردوگاه بقاع؛ آتش در چادرها

Shargh - - روزنامه -

بعــد از انفجارهای انتحاری در اردوگاه عرســال لبنان، حــالا نوبت آتشســوزی در اردوگاه بقاع این کشــور اســت. هر دو اردوگاه متعلق به آوارگان ســوری است. انفجارهای عرسال کار گروههای تروریستی بود، امــا چیزی درباره علت آتشســوزی بقاع نوشــته نشــده، فقط ناگهــان همه چادرهــا دود شــده و به هوا رفته اســت. تقریبا چیــزی از اردوگاه باقی نمانده؛ رنگ خاکستری عکس، فضای دودآلود اردوگاه بقاع را بهخوبی توصیف میکند. بااینهمه تلفات این حادثه کم بوده اســت. یک نفر کشــته شــده و شــش نفر دیگر زخمی و مجــروح به بیمارســتان منتقل شــدهاند. اردوگاه بقاع در شرق لبنان قرار دارد.

عکس: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.