قصور پزشکی در پرونده مرحوم «کیارستمی» محرز بود

Shargh - - جامعه -

وکیایر ب ســــاتب میـیـادنرادیاندکـسـراه یخاعنـمـووامدهی ادامه از صفحهاول شــکایت خــود را ثبت کردنــد، ادامه داد: «دادســرا برای بررســی موضوع قصــور در فوت، موضوع را به پزشــکی قانونــی ارجاع کــرد و در آنجا تاکنون ما ســه ســری کار کارشناسی تخصصی انجام دادهایم و اینطور نیست که در این زمینه هیچ اظهارنظری نکرده باشیم». سلطانی با تأکید بر اینکه کمیســیونها و کارشناسان پزشکی قانونی موظف به پاســخگویی به ســؤالهای دادگاه هستند، گفت: «ما به افراد پاسخ نمیدهیم؛ اما در بررسیهایمان متوجه شدیم در مراحل درمانی قصور اتفاق افتاده؛ اما با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده بود، اظهارنظر درباره علت مرگ مشخص نبود».

مهمتریــن مراجعات پزشــکی قانونی مربــوط به نزاع است

شــجاعی در ادامه تصریح کرد: «در سال ۹۵ نزدیک به یکمیلیونو ۷۶۰هزارو 8۵3 پرونده در این سازمان بررسی شــده که نسبت به سال ‪2.۱ ۹۴،‬ درصد رشد داشته است». او با بیان اینکه بیشــترین مراجعان به پزشــکی قانونــی مربوط به معاینات بوده اســت، گفت: «در سال ۹۵، یکمیلیونو ۵۹۴هزارو 888 پرونده در این زمینه داشــتیم که نسبت به سال ۹۴ با رشد ۱.۷ درصدی مواجه بود. در این میان تعداد پروندههایی که بیش از یک بار معاینه شــدهاند، به یکمیلیونو ۹۷۴هزارو 2۴۹ پرونده رســید که رشــد 2.۵ درصدی نســبت به ســال ۹۴ داشتیم. رئیس پزشــکی قانونی با بیان اینکه مهمترین مراجعات ما مربوط به نزاع اســت، گفت: در ســال ۹۵، ۵۴۷هزارو 28 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شــده که در زمینه نزاع بوده، این پروندهها نســبت به ســال ۹۴، سه درصد کاهش داشــته اســت. همچنین بعد از نزاع، تصادفات بیشترین آمار مراجعه به پزشــکی قانونی را داشته اســت که در سال ۹۵، 333هزارو ۷۱ پرونده دراینباره داشتیم که نســبت به سال ۹۴ با رشد ۶.۴ درصدی همراه بود.وی افزود: ســومین مورد مراجعه، معاینات اجساد بوده که در سال ۹۵، ۵8هزارو ۱8۱ پرونده در این زمینه در پزشکی قانونی بررسی شده که نسبت به سال ۹۴، یک درصد رشد داشته است.

شجاعی با بیان اینکه در سال ۹۵ با اجرائیشدن طرح دادپزشک از ورود پروندههای بیمورد به پزشــکیقانونی جلوگیری شد، گفت: مهمترین علت پروندههای فوت در ســال ۹۵ حوادث رانندگی بــود که ۱۵هزارو ۹۰۰ و 32 مورد در ســال ۹۵ به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال ۹۴، 3.۹ درصد کاهش داشــتیم. دومین مورد بیماریهای قلبی و عروقی است که هشــتهزارو ۵۷ مورد پرونده در پزشــکیقانونی بررسی شد و نسبت به ســال ۹۴، ۱۱.8 درصد افزایش داشته است. او همچنین به پروندههای مرگ ناشــی از مصرف مواد مخدر و روانگردان اشــاره کرد و گفت: در ســال ۹۵، سههزارو ۱۹۰ مورد پرونده مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان به پزشــکیقانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال ۹۴ رشد ۶.2 درصد را داشــتیم.رئیس سازمان پزشــکیقانونی در ادامه این نشست خبری با ارائه آمارهایی درباره پروندههای آزمایشــگاهی و سمشناسی گفت: در سال ۹۵، ۴۷هزارو ۶۱۹ پرونده آزمایشــگاهی و سمشناسی در پزشکیقانونی بررسی شده که نسبت به سال ۹۴ رشد ۴.۷ درصدی داشته است.

ارائه آمار خودکشی در رسانهها صحیح نیست

احمد شجاعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشترین شیوه خودکشی در کشــور چیست؟ گفت: متأسفانه ســال گذشته به دلیل رسانهایشــدن آمار خودکشیها شاهد افزایش خودکشی در اردیبهشــت بودیــم، البتــه بهطورکلی نســبت به آمار جهانی، آمار کشــور ما کمتر است.وی افزود: «سال گذشته چندین مورد خودکشــی دونفره داشتیم که ابتدا در یاسوج رخ داد و با رسانهایشــدن به چند استان دیگر هم تسری یافت و تکرار شــد».رئیس سازمان پزشــکیقانونی درباره بیشترین شیوههای خودکشی در کشــور، گفت: ۵2 درصد شیوه خودکشــیها حلقآویز، ۱۷ درصد مسمویت با سم، هفت درصد دارویی، شــش درصد سلاح گرم، ‪/۶ ۵‬درصد ســوختگی و چهار درصد ســقوط از بلندی بوده اســت. شجاعی درباره بیشترین ســن خودکشی، گفت: 2۵ درصد رنج سنی مرتبط با 3۰ تا 3۹ســالگی، ‪/2۱ ۹‬درصد بین ۱8 تا 2۴ ســال، ۱۶ درصد ۵۰ سال بوده است. ‪/۷ ۵‬درصد زیر ۱8 سال بوده است.

تهیه فایل ژنتیکی برای تمام اجساد حادثه پلاسکو

رئیس ســازمان پزشــکیقانونی درباره نحوه رسیدگی به وضعیت اجســاد حادثه پلاســکو نیز بیــان کرد: «فایل ژنتیکی برای همه اجســاد و جانباختگان حادثه پلاســکو استخراج شده و هویت همه آتشنشانان نیز شناســایی شد؛ اما درباره افراد عادی که در زیر آوار مانده بودند، بررســیها ادامه داشــته و تکههای مختلفی از بدنها به آزمایشــگاه پزشــکیقانونی منتقل و از تکتک آنها نمونهبرداری انجام شد. آخرین جانباخته حادثه پلاسکو جوانی به نام کامبیز باقری بود که هویتش شناسایی شد».شجاعی با بیان اینکه یک تکه دست آخرین قسمت پیداشده از اجساد حادثه پلاسکو بود، گفت: با انجام آزمایش ژنتیکی و نمونهبرداری هیچ قطعه و نمونهای در آزمایشــگاههای پزشــکیقانونی باقی نمانده که با خانوادههایشــان تطبیق داده نشــود. به عبارت دیگر اجساد کشفشده در پلاسکو همان تعدادی است که در رســانهها اعلام شد و میتوان گفت که همه این افراد شناســایی شــدند. وی با اشاره به ســختیهای کار شناسایی در حادثــه پلاســکو، افزود: درباره یکی از آتشنشــانان با توجه به فشــار و حرارت بالایی که بر بدنش وارد شده بود، ما نمونهبرداری را تنها از تکههای کوچکی که روی لباســش باقی مانــده بود، انجام دادیم؛ اما خوشــبختانه توانستیم بهدرستی به وظایف خود عمل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.