«بهاران» سهم قرارگاه امام رضا)ع( شده است

Shargh - - جامعه -

شرق: روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران، به انعقاد قرارداد فیمابین شهرداری و قرارگاهی به نام قرارگاه امام رضا)ع( اشاره کرد و گفت: رابطه قرارگاه امام رضا با شــهرداری چیســت و آیا این قرارگاه انجياُ یا شرکت است؟ و سررشته تشــکیلات آن به کجا میرســد؟ او به تذکر اسفندماه سال گذشته خود به شهردار تهران که تاکنون در این مورد بیجواب مانده اســت اشــاره کرد و گفت: تاکنون درخصوص این مسئله پاسخی دریافت نکردهام و حالا باخبر شدهام 23 مرکز بهاران )مراکز بازپروری معتادان( در سطح مناطق مختلف با قرارداد سهساله و مبلغ نامشــخص در اختیار قرارگاه امام رضا)ع( قرار گرفته و این در حالی اســت که انعقاد قراردادهای طولانیمدت آن هم در پایان دوره خلاف اســت و باید به آن رسیدگی شــود. ناصر امانی، معاون شهردار تهران که در این جلسه حضور داشت، در توضیحی گفت: قرارگاه امام رضا)ع( در زمینه مبارزه با مشکلات و آســیبهای اجتماعی به شــهرداری تهران کمک میکند. کمکهای این قرارگاه در شهرهایی همچون ایلام و سیستانوبلوچســتان هم انجام شده و در شهر تهران هم برای کاهش آسیبهای اجتماعی و تهیه البسه و لوازم تحصیل برای نیازمندان با شهرداری همکاری میکند. او گفت: این قرارگاه هیچ وابستگیاي به شــهرداری ندارد و اگر کمکی هم دریافت کرده بدونشک در چارچوب قانون بوده است و مجتمعهای بهاران نیز در راســتای قانون شوراها در مسیر خصوصیسازی قرار دارند و مدیریت شهری جدید میتواند با توجه به مغایرت منافع، قرارداد را با قرارگاه فسخ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.