داخل خودرو حریم خصوصی نیست

Shargh - - جامعه -

شــرق:

ســخنگوی نیروی انتظامی با اشــاره به قوانیــن جاری و ازجمله تبصــره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر»، گفت: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، ازجمله وسایل نقلیه، نباید مشمول حریم خصوصی باشــند و طبیعتا باید رعایــت هنجارها و الزامات قانونی درون آن رعایت شــود. سردار سعید منتظرالمهدی گفت: متأســفانه اعضای باند جعل و کلاهبرداری که در زمینه پرداخت وام و تسهیلات از سوی پلیس امنیت ناجا دستگیر شدند، با بهرهگیری از نرمافزارهای کامپیوتری مبادرت به تهیه برگههای موافقــت اصولی وام با ســربرگ وزارت تعاون کرده بودند. وی دربــاره شیشــههای دودی خودروها، با اعلام اینکه اســتفاده از شیشه دودی برابر مصوبات هیئت وزیران به نحوی که راننده و سرنشــین داخل آن مشــخص نباشند، ممنوع اســت و لاجرم پلیس بایــد در مواجهــه با آن اعمــال قانون کنــد، گفت: رانندگان عزیز برای اســتفاده از برچسبهای دودی، آن را بهگونهای انتخاب کنند که امکان رؤیت داخل خودرو از فاصله ســهمتری مهیا باشد؛ البته رعایت ایــن قانون، هم تأثیر بســزایی در دیــد راننده دارد و هم از منظر امنیتی مدنظر پلیس اســت. وی درباره دریافت گواهینامه بدون شرط سربازی نیز تأکید کرد: تناقض روایی و تزاحم میان قوانین، دســت پلیس را برای اجرای این قانون بسته اســت. از قانونگذاران عزیز درخواســت میشــود ابهام را برطــرف کنند تا از طریق ســتاد کل نیروهای مســلح، به پلیس ابلاغ شود تا بتوانند این تســهیلات را در اسرع وقت برای مشمولان ایجاد کنند. این موضوع تا زمان ابلاغ ستاد کل، اجرائی نمیشــود. وی با اشاره به اینکه غایبان ســربازی تا شهریور فرصت دارند، اضافه کرد: درباره جریمه ریالی سربازی هم زمینه پرداخت نقدی و هم اقســاطی مهیاست و از ابتدای ســال ۹٦ تا به حال، حدود ۱۷هــزار نفر مبادرت به ثبتنــام کردهاند که مراحل صدور کارت در حال انجام اســت. سخنگوی نیروی انتظامــی اضافه کرد: مشــمولانی که دارای فرزند معلــول ذهنی و ناتــوان هســتند، میتوانند از معافیت خدمت ســربازی اســتفاده کنند و شرط استفاده از آن، ارائه گواهی از سازمان بهزیستی کشور و تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی است و فرزند نیز باید در کانون خانواده نگهداری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.