جزئیات توافق وزارت علوم و دانشگاه آزاد درباره رشتههاي ارشد

Shargh - - جامعه -

ايلنا:

عضو کمیســیون آموزش مجلس شوراي اسلامي جزئیات توافق وزارت علوم و دانشگاه آزاد را درباره رشتههاي مناقشهبرانگیز ارشد اعلام کرد.

محمــود صادقــي، عضــو کمیســیون آموزش مجلــس شــوراي اســلامي، با اشــاره به جلســه روز گذشــته ایــن کمیســیون با حضــور وزیر علوم و سرپرســت دانشــگاه آزاد دربــاره رشــتههاي مناقشــهبرانگیز ارشــد، اظهار کرد: وزیر علوم ابتدا توضیحاتي دادند مبنــي بر اینکه تمام اقداماتي که وزارت علوم در ارتباط با کدرشتههاي دانشگاه آزاد انجام داده، براســاس وظایف و اختیــارات قانوني بوده و امر جدیدي نیســت و از چند ســال گذشته، شروع شــده اســت.صادقي درباره اینکه برخيها ميگویند تغییــر مدیریت دانشــگاه آزاد باعث این مناقشه شده اســت، گفت: اینطور نیست؛ چرا که در شروع سال تحصیلي گذشته، زماني که دانشگاه آزاد ميخواســت پذیرش مازاد بر ظرفیت داشــته باشــد، وزارت علوم ایســتادگي کرد و مجلس هم حمایت کــرد. بنابراین موضوع حذف کدرشــتهها از ســوی وزارت علوم، برخلاف هجمهها و شــانتاژ رسانهاي که صورت گرفت، ربطي به تغییر مدیریت جدید در دانشــگاه آزاد ندارد و این سیاســيکردن موضوع علمي است.

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلس شــوراي اســلامي اضافه کــرد: معــاون آموزشــي وزارت علوم نیز در جلســه روز گذشــته گزارشي از دلایل حــذف کدرشــتههاي دانشــگاه آزاد ارائــه دادند. این کدرشــتهها یا مجوز نداشــتهاند یا مجوزشــان یکســاله بوده اســت. بقیــه نماینــدگان، ازجمله رئیس کمیســیون نیز تأکید کردنــد اقدامات وزارت علوم قانوني بوده و در حیطه وظایف و اختیاراتش اســت؛ اما با توجه به درخواست مدیریت دانشگاه آزاد، قرار شده حذف کدرشتهها به صورت تدریجي انجام شــود. هرچند بعضيها با ایــن روال موافق نبودنــد؛ دلیل آن هم این بود که در گذشــته دائما این موضوع بــه تعویق افتاده بــود.وي با بیان این مطلب کــه با توجه به درخواســت برخي اعضاي کمیســیون، بنا بر این شد که فرایند نظارت تدریجي صورت گیرد، گفت: برایناســاس، دو توافق اصلي صورت گرفت؛ نخست اینکه دانشگاه آزاد باید براي هرکدام از رشتههاي ارشد، سه استادیار در استخدام خودش لحاظ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.