مجوزهای جدیدی برای سدسازی صادر نشده است

Shargh - - جامعه -

شرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هیچ مجوز جدیدی برای سدســازی صادر نشده اســت، گفت: مجوزهای صادرشده متعلق به گذشته اســت؛ بنابراین هیچ مجوز جدیدی برای برداشــت از سرشاخههای کارون صادر نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه امسال شرایط خوزستان فرق کرده و هوا گرمتر شــده اســت، آیــا میتوان این موضوع را به تغییرات زیستمحیطی استان خوزستان ربط داد؟ گفت: به شــکل مستقیم این موضوع نیاز به مطالعات بلندمدت دارد تا ابعاد مختلف تغییر اقلیم و آثار تغییر اقلیم را ببینیم. بههرحال، خوزستان شرایط ســختی را هم در زمینه گرما و توفانهای گردوغبار و هم کاهش بارندگی و خشکسالیهای پیدرپی تجربه میکند و بهطور قطع، این موارد آسیبها و مخاطرات زیادی را به وجود میآورد. مهمترین برنامه این است کــه بتوانیم منابع آبی خود را در عرصه ســرزمینی به درســتی مدیریت کنیــم. ابتکار به این پرســش که آیا نتایجــی در کنفرانس بینالمللــی گردوغبار در زمینه همکاری کشورها حاصل شده است، پاسخ مثبت داد و گفت: روز گذشته بیانیه بسیار کوبندهای دراینباره در کنفرانس داشــتیم تا زمینــه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاریهای فنی و مشارکتی و همکاری سازمان ملل را داشته باشیم. تاکنون سازمان ملل همکاری بسیار خوبی داشــته است و امیدواریم بتواند این نقش مهم را بهخوبی ایفا کند و کشورها را در کنار هم برای پیشبرد برنامههای مقابله با گردوغبار کمک و هدایت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.