رویکرد دولت دوازدهم جوانگرایی یا جوانمردگرایی

Shargh - - جامعه -

ملت ایران برای تحقق هرچهبیشتر آرمانهای انقلاب اسلامی و حصول اهدافی سترگ و طی طریقی سخت و پرفرازونشیب، با دکتر روحانی همپیمان شدهاند و ایشان برای پیمودن این راه دشوار، نیازمند یارانی «جوانمرد» یا به تعبیری «گیوهورکشیده» اســت. دکتر روحانی، یارانی کاردان میخواهــد که طبق معیارهای جوانمردی، امین منتخب مــردم، باورمند به عهد و مفاد پیمان ایشــان با ملت، فداکار، اهل هزینهدادن، شیرمرد و شیرزن روزهای سخت، مردمدار، رادمرد، بلندهمت، قدرشناس، شجاع، جسور، ازخودگذشــته، پاکدل و پاکدامن باشند و با تکیه بــر این ویژگیهــا، در مقابل ســختیها، عافیتطلبی و محافظهکاری پیشــه نکنند. یارانی همــراه و همباور که نهتنها هزینههای ایســتادگی را بر دوش ایشان نگذارند، بلکه بیش از ســهم خود بر دوش کشــند. پس، در این میان، جوانمردگرایی شــاخصه مهمــی خواهد بود و از آنجا که جوانمردی صفتی اســت مورد انتظار از جوان، بنابراین جوانی، بــا جوهره جوانمــردی معنا مییابد و آنگاه که «خصایــص جوانمردی » با «ایام جوانی » قرین شود، اولی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.