صعود به دور دم جویدمج لالیجدارمگفتوگوجیهخاتنصاصیی با«ش »: رؤریقاپردازانهنیست

Shargh - - ورزش -

مجید جلالی ســرمربی پیکان، یکــی از باتجربهترین ســرمربیان لیگ برتری محسوب میشــود. این سرمربی 6٠ســاله که سابقه قهرمانی در لیگ برتر با پاس تهران را دارد، فصل گذشته هدایت پیکان را برعهده گرفت. پیکان در شرایطی با قرارگرفتن در رده ششم جدول به کار خود پایان داد که در فصول قبل همواره پس از صعود به لیگ برتر ســقوط را تجربه میکرد. عملکــرد مثبت پیکان در فصــل قبل، این امیدواری را بــرای جلالی به وجود آورد که در لیگ هفدهم هم جزء بالانشــینان جدول باشد. در شرایطی که پیکان در این روزها اردوی آمادگی خود را در کردان پیگیری میکند گفتوگویی با جلالی درباره پیکان، لیگ و تیم ملی انجام شده است.

پیکان فصل گذشــته در شــرایطی ششم شد که فقــط دو امتیاز با تیم چهارم جدول فاصله داشــت. ارزیابیتان از عملکرد پیکان در فصل قبل چیست؟

ما فصــل قبل را بــا نگرانــی زیادی شــروع کردیم. مجموعه پیکان به دلیل اینکه در شــش ســال گذشــته یکسال در میان به لیگ برتر آمده بود و بعد سقوط کرده بود، نگــران بودند. ما برای برطرفکــردن این نگرانیها یکســری اقدامات بنیادی و پایهای انجــام دادیم. روی بازیکنــان جوانمان کار ویژهای انجــام دادیم تا در طول فصــل بتوانند خوب کار کنند. در کنــار این جوانها چند بازیکــن باتجربه جــذب کردیم که نیمــی از آنها خیلی کمکمان کردنــد. بازیکن خارجیمان هم در طول فصل خیلی بهتر شــد، جوانها پیشــرفت کردند و در مجموع فصل خوبی داشــتیم. اما فصل که تمام شد با مشکلاتی روبهرو شدیم. اکثر بازیکنان ما قرارداد یکساله با باشگاه داشــتند. تیمهای دیگر آمدند و سه بازیکن تأثیرگذار ما را بردند. دو بازیکنمان هم ســرباز شدند و مجبور شدند به تیمهای نظامی بروند و بههرحال ما ســعی کردیم جای خالی این بازیکنان را پر کنیم. براساس نیازهایمان یارگیری کردیم و تمرینات تیم هم شروع شد. در باشگاه مجموعه اقداماتــی انجام دادیم که بتوانیــم این فصل هم فصل خوبی داشــته باشــیم. بر همین منوال در ادامه دو، سه بازیکن دیگر هم جذب خواهیم کرد.

پیکان فصل گذشــته برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان بدون شــانس نبود، نتیجــه فصل قبل این هدفگذاری را برای شــما به وجود نیاورده که مدعی حضور در آسیا و حتی قهرمانی باشید؟

مــا اگر همه تیــم فصل قبلمان را حفــظ میکردیم امسال میتوانســتیم یک مدعی باشیم. این یک واقعیت است که ما دو مهره کلیدیمان )سیامک نعمتی-گادوین منشــا( در خط حمله را از دست دادیم. پیکان فصل قبل ٣٩ گل زد. از ایــن ٣٩ گل 21 گل را ایــن دو نفــر زدند، ٩ گل را هم ســاختند. در واقع در ٣٠ گل ما مستقیما نقش داشــتند. ازدســتدادن این دو بازیکن یک چالش مهم برای ما ایجاد کرده اســت. ما باید با بازیکنان جوانمان و بازیکنــان خارجی که در روزهای آینده میگیریم، خلأ این دو بازیکن را پر کنیم.

این فصــل اکثر تیمها بهموقــع تمرینات خود را شروع کردند. شــما امیدوار هستید لیگ هفدهم لیگ باکیفتی از آب دربیاید؟

به نظر من لیگ شــانزدهم هم لیگ باکیفیتی بود. با وجود تعطیلیهــای زیادی که در طول فصل داشــتیم کیفیــت لیگ بالا بود. مربیان جوان ما به راحتی به علوم تمرینی دسترســی دارند. ســعی میکنند با برنامهریزی بهتر، تمرینات تیمشــان را دنبال کنند و تمام تمرکزشان را روی فوتبال میگذارنــد. کیفیت زمینهای چمن بهتر شده اســت. همه این عوامل کمک کرد که کیفیت لیگ بالا برود.

شما با 60 سال ســن یکی از مربیان باتجربه لیگ برتر محسوب میشوید و به نظر میرسد حامی مربیان جوان لیگ هستید...

بله من از ورود مربیان جوان خوشحالم. اینها هستند که آینده فوتبال ایران را رقم میزنند. متأســفانه ما روی مربیان جوانمان سرمایهگذاری نمیکنیم؛ حتی یک ریال. فقط از آنها انتظار داریم. اینها خودشان هستند که با شوق و علاقه مربیگری را پیگیری میکنند.

در صحبتهایتان بــه تعطیلیهای چندباره لیگ اشــاره کردید. برنامهای که آقای کیروش ارائه داده بهنحوی اســت که لیگ هفدهم حتی فشــردهتر هم برگزار خواهد شــد و تیمها مجبور خواهند بود که هر پنج روز بازی کنند. این موضوع کار را برایتان ســخت نمیکند؟

ما فصل گذشــته هم مجبور بودیم تقریبا هر پنج روز بازی کنیم. بههرحال این یک واقعیت اســت که فوتبال باشــگاهی ما از یک مکتب خاصی پیــروی نمیکند که بتوانــد به تیــم ملی کمک کند. در این شــرایط تیم ملی برای هماهنگی به زمان بیشتری نیاز دارد. در این مبحث تیم ملــی ایران فرضا با تیمهای اروپایی متفاوت اســت و برای آمادهسازی باید زمان بیشــتری در اختیارش قرار بگیرد. طبیعتا اختصاص این زمان به تیم ملی کار ما را در سطح باشگاهی سخت میکند اما اگر ما میخواهیم به هدفمان که همان صعود به دور دوم جام جهانی است برسیم، باید این زمان را در اختیار تیم ملی قرار بدهیم.

آقای کــیروش پس از صعود تیــم ملی به جام جهانی گفت بــرای موفقیت در جــام جهانی نیاز به فداکاری باشــگاهها دارد. شــما بهعنوان یکی از 16 سرمربی لیگ برتر آماده این فداکاری هستید...

بله، این وظیفه ماســت که در این ســال مهم به تیم ملی کمک کنیم.

شما در صحبتهایتان با امیدواری درباره صعود به دور دوم جام جهانی گفتید، مســئولان، حتی وزیر ورزش هم چنین نظری دارنــد، هواداران هم منتظر صعود تیم ملی به دور دوم جام جهانی روسیه هستند. آیا فکرکردن به صعود به دور دوم در شــرایطی که در جام جهانی قبــل فقط یک امتیاز گرفتیم رؤیاپردازانه نیست؟

در این دوره یک اتفاق بیسابقه افتاد. ما برای اولینبار در تاریــخ در شــرایطی به جام جهانی صعــود کردیم که حتــی یک گل هم نخوردیم. ما فقــط مدل بازی تیم ملی را میبینیم، متوجه میشــویم مدل بازی تیم ملی طوری طراحی شده که تیم گل نمیخورد. مربی ما پنج سال روی عملیکردن این مــدل بازی کار کرده اســت. وقتی از این زاویه به بازیهای تیم ملی نگاه میکنیم به خودمان حق میدهیم نتیجه بگیریم که تیم ملی در جام جهانی هم گل نخواهد خورد. اگر گل نخوریم هم قطعا صعود میکنیم. بنابراین اگر از این زاویه تیم ملی را ارزیابی کنیم، صعودمان به دور دوم محتمل است و اصلا رؤیاپردازانه نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.