مارادونا از عشق به پوتین تا اتهام تعرض جنسی به خبرنگار

Shargh - - ورزش -

سفرش به روسیه از همان ابتدا پرحرفوحدیث بود؛ یکی میگفت برای تملق و چاپلوســی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روســیه مــیرود و دیگری خبر داد که قرار است سرمربی تیم ملی این کشور شود و روسیه را در جام جهانی که میزبانیاش را بر عهده دارد هدایت کند. بااینحال دیهگو مارادونا نشــان داده که همیشــه میتواند نقشه متفاوتی پیاده کند. این اسطوره ۵6ساله دنیای فوتبال حالا هتتریک شگفتیهایش در سفر به روسیه را کامل کرده و بهتازگی متهم به تعرض جنسی به یک خبرنگار زن در این کشور شده است! «الدیهگو» که به دعوت فیفا به روســیه رفت تا در مراسم اهدای جام کنفدراســیونها در این کشور حضور داشته باشد، نه به خاطر حمایتش از پوتین و بحث سرمربیگریاش در روســیه بلکه به دلیل انجام کاری غیراخلاقی، حالا در صدر رســانههای دنیا قرار گرفته است. ماجرا از این قرار است که خبرنگار شــبکه «لایف» روسیه که برای تهیه یک گفتوگو به دیــدار مارادونا رفته، عنوان کرده این اســطوره آرژانتینی به او تعرض کرده است. اکاترینا نودولســکایا در صحبتهایی که با رســانههای روسی داشته، در این مورد میگوید: «مارادونا ابتدا به سؤالاتی که از او میپرسیدم جواب میداد ولی بعد شروع کرد به تعرضکردن به من. او بعد به من پیشنهاد داد در ازای دریافت ۵٠٠ یورو، ساعات بیشــتری را در شب کنارش باشم». حالا خبر رسیده که مسئولان هتلی که دیهگو در آن اقامت داشته، پشت اسطوره فوتبال آرژانتین پنهان شدهاند و حاضر نیســتند در این مورد شهادتی بدهند. خود مارادونا هم که هنوز نسبت به این روایت واکنشی نشان نداده است. البته این نخستینبار نیست که دیهگو متهم به چنین رفتاری میشــود؛ تقریبا او هر جایی که سفر کرده چنین داستانی را به جا گذاشته، هرچند بیشتر وقتها این اتهامات را کذب میداند.

حمایتازپوتین

البته پیش از آنکــه دیهگو بهخاطر موضوع تعرض جنســی در رســانهها مطرح شــود، حمایتهایش از ولادیمیر پوتیــن، رئیسجمهور روســیه، بازتاب زیادی پیــدا کرد. دیهگو که حالا فیدل کاســترو یکی از بهترین دوستان سیاسیاش را از دست داده، تغییر موضع داده اســت و از پوتین بهعنوان مردی کــه میتواند صلح را براي دنیا به ارمغان بیاورد، یاد کرده است: «فکر میکنم بعد از هوگو چاوز و فیدل کاسترو، ولادیمیر پوتین، اریل اورتگا و اوو مورالس جزء برترین فرماندههاي سیاســی دنیا هستند. پوتین مردی است که میتواند صلح را در این دنیا برقرار کند. به نظرم رئیسجمهور روســیه یک پدیده است».

دیهگــو کــه پیشتــر از احمدینژاد هــم حمایت کرده بــود، در ادامه صحبتهایش بــه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا هم تاخت و او را یک شخصیت «کارتونــی» توصیف کرد: «از همه این موارد گذشــته، آمریکا باید بداند که پلیس دنیا نیســت. الان کشورهای آمریکای لاتین فشــار مضاعفی از جناح راست متحمل شدهاند. حرف جناح راســت هم که میشود، من اسم آمریکا را میشنوم. راست حالا قدرت دارد، پول بیشتری دارد. آنها میتوانند چیزهای زیــادی بخرند». مارادونا اشارهای هم به سیاســتهای غلط در آرژانتین میکند و میگوید: «در دولتهای قبلی، مردم کمتر گرســنگی میکشــیدند ولی حالا در آرژانتین آدمهایی هستند که از گرســنگی میمیرند. ناراحتکننده اســت. البته این موضوع فقط مربوط به آرژانتین نیســت و شــرایط در برزیل هم همینگونه است .»

سرمربی روسیه؟

بعد از مطرحشدن همین صحبتها از سوی دیهگو بود که بسیاری از رســانهها خبر دادند که مارادونا قرار است سرمربی روسها در جام جهانی باشد. روسیه که با بستن قرارداد سنگین با فابیو کاپول نتایج بسیار بدی در راه انتخابی جام ملتهای اروپا به دست آورد، با اخراج این مربی کمی غرور ازدسترفتهاش را پس گرفت ولی بــاز هم در همکاری با مربیان داخلی به قدرت خاصی نرسیده است. حالا شایعه شــده که مارادونا، کسی که سابقه هدایت تیم ملی آرژانتین در جام جهانی را دارد، قرار اســت ســکان هدایت این تیم را بر عهده بگیرد و خود دیهگو هم گفته برایش این کار افتخار بزرگی است ولی رئیس فدراســیون فوتبال روســیه چنین خبری را فعــلا تکذیب کرده و میگوید صحت نــدارد. از وزارت ورزش روســیه هم خبر میرســد که منظور مارادونا از «آمادگی برای هدایت تیم ملی روسیه » فقط «حمایت» از روسها در راه برگزاری هرچهبهتر جام جهانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.