توضیحات فغانی درباره استفاده از ویدئوچک

Shargh - - ورزش -

«علیرضــا فغانــی» پــس از قضاوتهــای مطلوب در جام کنفدراســیونهای 2٠1٧ روسیه، روز گذشــته در نشســتی خبری شــرکت کرد. او ابتــدا درباره جــام کنفدراســیونها گفت: «جام کنفدراسیونها آخرین رویدادی بود که ما داوران، قبل از جــام جهانی در آن حضور یافتیم و تلاش کردیــم عملکرد خوبی داشــته باشــیم تا برای حضــور در جام جهانــی 2٠18 انتخاب شــویم. ســعی میکنیم در یک ســال باقیمانده تا جام جهانی نیز عملکرد قابــل قبولی به نمایندگی از داوران فوتبال ایران به جای بگذاریم».

فغانی درباره اســتفاده از سیستم ویدئوچک در جــام کنفدراســیونها، عنــوان کــرد: «فیفــا نمیخواهــد مثــل رشــتههای دیگر بــه خاطر اعتراض مربیان از ویدئوچک اســتفاده کند، بلکه پاییــنآوردن اشــتباهات تأثیرگــذار داوران، دلیل اســتفاده از این سیستم است. صحنههای مهمی چون ردشدن توپ از خط دروازهها، خطای شدید، پنالتی احتمالی و اشتباهات سهوی مواردی است کــه در ویدئوچک مورد اســتفاده قــرار گرفته و خیلی سریع صحنهها مورد بازبینی قرار میگیرد تا داوران در تعیین نتیجه دیدارها نقشــی نداشته باشــند و حق آنــان از بین نــرود». فغانی درباره قضاوتــش در دیدار شــیلی و پرتغــال از مرحله نیمهنهایی جام کنفدراسیونها و صحنه مشکوک بــه پنالتی کــه در دقایق پایانــی رخ داد، عنوان کرد: در جریان بازی قانع نشــدم که این درگیری را پنالتــی اعلام کنم و اطلاعاتــی که از بیرون به من رســید، مبنی بر این بود که این صحنه پنالتی نیســت. بعد از بازی نیز فیلم از سوی کارشناسان فیفا بازدید شــد و واکنش منفی وجود نداشت تا از صحیحبودن تصمیم خود مطمئن شوم. فغانی درباره احتمال حضورش در جام جهانی روســیه گفت: تا زمانی کــه بلیت بازیها و مجوز حضور در این رقابتها به دست ما نرسد، نمیتوانیم در این خصوص صحبت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.