سلطانیفر: کیروش مربی موفقی بوده است

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان از کارلــوس کــیروش حمایــت کــرد و گفت کــه او مربی موفقــی بوده اســت. وزیر ورزش همچنین تأکیــد کرد در راه جام جهانــی تلاش خواهد شــد تا تیم ملــی بازیهای تدارکاتی مناســبی داشته باشــد. به گزارش ایسنا، مسعود سلطانیفر در تازهترین اظهارنظرش درباره ســرمربی تیم ملی گفت : «کــیروش مربی موفقی بوده اســت، در این دوره از مسابقات مقدماتی جام جهانی روســیه، بــا توجه به اینکه همــه عوامل و دســتاندرکاران از جمله وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و بازیکنان تلاش کردند، تیم ملی توانســت بــا کادر مربیگری و سرپرســتی کیروش یک نتیجه تاریخــی و صعود مقتدرانه را رقم بزند. کیروش تا پایــان بازیهای 2٠18 با ایران قرارداد دارد، با توجه به اینکه تا به این لحظه دو تیم جواز حضور در جام جهانی را کســب کردهاند و قرعهکشی نیز مشخص نیســت؛ اگر تیم ملی قرعهکشــی مناســبی داشته باشــد، مطالبات عمومی ما این است که بتوانیم از مرحله گروهی صعود کنیم». وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: «برای اینکه بتوانیم در این درجه آمادگی باقی بمانیم و انشــاءالله حضوری شایسته در جام جهانی داشته باشــیم، کیروش یک برنامه کلی را ارائه کرده که آن برنامه در جلســهای که من با تاج داشــتهام، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. تقریبا نقشــه راه را مشــخص کردهایم و انشاءالله امیدواریم این برنامهریزی انجامشــده با تلاشی که همه خواهند کــرد و همچنین حمایت، پشــتیبانی و نظارتی که خواهیم داشــت، منابــع و امکانات را بتوانیــم تأمین کنیــم تا بتوانیــم در مدتزمانی که تا جام جهانی باقی مانده اســت هم در مســابقات مهم پیشرو شرکت کنیم و هم دیدارهای تدارکاتی مناســبی را داشته باشــیم تا نیازهای این تیم خوب را که در هشــت بازی مقدماتی خود گل نخورده و مقتدرانه بازی کرده است برطرف کنیم و برنامههای تیــم را بهگونــهای تــدارک ببینیــم که انشــاءالله مشکلات حل شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.