رقابت ورزشی 3١٩ بازنشسته کشوری زن و مرد

Shargh - - ورزش -

نخســتین جشــنواره سراســری ورزشــی بازنشســتگان کشــوری با حضور ٣1٩ بازنشسته کشــوری زن و مرد ورزشــکار از سراســر کشور در تهــران آغاز بــه کار کــرد. آیین افتتاح نخســتین جشــنواره ورزشــی بازنشستگان کشــوری از روز دوشــنبه و به مدت ســه روز با حضــور اعضای هیئتمدیره، معاون امــور مالی و اداری، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی و تعداد دیگری از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرکل برنامهریزی آموزشــی وزارت ورزش و جوانــان، رؤســای کانونهای بازنشســتگی و با حضور بازنشستگان ورزشــکار در سالن شــهید بهنام محمدی تهران آغاز شــد. عباس رشــیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعــی صندوق بازنشســتگی کشــوری، در این رابطه اظهار کرد: این جشــنواره سراســری از 12 تا 14 تیرماه در پنج رشــته ورزشــی دارت، شنا، شــطرنج، تیراندازی با تفنگ بــادی و تنیس روی میــز در تهران برگزار ميشــود و ٣1٩ بازنشســته زن و مرد از ٣1 اســتان کشــور در این مسابقات به رقابت میپردازند. از میان ٣1٩ ورزشکار، 1٣٩ نفر زن و 18٠ نفر مرد در این مســابقات حضور دارند. میانگین سنی ورزشکاران شرکتکننده ۵٧.۵ سال است. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــوری با اشــاره به اهداف مهم برگزاری نخستین جشــنواره ورزشی بازنشستگان کشــوری، بیان کرد: فرهنگسازی برای جلوگیری از فقــر حرکتــی در میــان بازنشســتگان، انتقال شادی و نشــاط به جامعه با اجرای فعالیتهای ورزشــی بازنشستگان در کل کشــور، افزایش امید بــه زندگی، ارتقــای وضعیت اجتماعــی و توجه به منزلت بازنشســتگان از جمله اهداف برگزاری و توسعه جشــنواره ورزشی اســت. در تمام دنیا سندیکاها ســرآمد فعالیتها و جنبشها هستند و در ایــن حرکت نیز باید کانونهای بازنشســتگی و بازنشســتگان جلودار برگزاری و فرهنگســازی ورزش در میان همسالان خود باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.