آخرین وضعیت مصدومیت کیمیا علیزاده

Shargh - - ورزش -

دارنده مــدال نقره رقابتهای جهانی تکواندو کرهجنوبی تأکید کرد با وجود داشــتن مصدومیت به خواســت خود در فینال این مســابقات مبارزه کرده اســت. کیمیا علیــزاده دیــروز در ارتباط با آســیبدیدگیاش بــه رادیوورزش گفــت: «من مصدومیتی داشــتم که تا بــازی آخر با من همراه بود و بســیار اذیتم کرد. اســتادم اجــازه نمیداد مســابقه فینالــم را بازی کنــم؛ اما با خواســت خودم روی شــیاپچانگ رفتم. برای مدال طلا در رقابتها حاضر شــدم؛ اما بنا به هر دلایلی نشد. از ملت ایران عذرخواهــی میکنم و امیدوارم در مســابقات بعدی رنگ مدالم را ارتقا دهم». زهرا ســروی، نایبرئیس بانوان فدراسیون تکواندو، نیز اظهار کــرد: «بعد از ریکاوری چنــدروزه علیزاده، قرار اســت پزشــکان نظر نهایی خود را برای کار درمانی که قرار اســت روی این ورزشــکار انجام شــود، اعلام کنند تا هماهنگیهــای لازم ترتیب داده شود. پزشک اعلام کرده که بعد از مسابقات جهانــی امآرآی مجدد از مچ پــای کیمیا خواهد گرفــت و اگر ضــرورت به جراحی باشــد، این کار انجام خواهد شــد؛ اما اگر شرایط بهگونهای باشد که با فیزیوتراپی و آبدرمانی بتوانند روند بهبود را پیش ببرند، قطعا در آن راستا حرکت خواهند کرد. در مســابقات جهانی زانوی علیزاده آســیب دید که تاکنون هنوز هیچ پزشــکی او را ویزیت نکرده است که ما نظرشــان را برای ضرورت کار درمانی بدانیم. مشــکل دیگر کیمیا توده دستش است که با کوچکترین ضربهای ملتهب میشود. پزشکان معتقدند بایــد این توده خارج شــود؛ البته عمل سختی نیســت. این مشــکل هم از اولویتهایی است که با نظر پزشکان درمان خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.