درخشش تیم ملی اسنوکر ایران با پیروزی بر سوئیس

Shargh - - ورزش -

تیم ملی اسنوکر کشورمان دیروز موفق شد در دومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی چین ٣ بر 2 تیم ملی ســوئیس را از پیشرو بردارد. این تیم که با ترکیب حســین وفایی و ســهیل واحدی در این مســابقات حضور دارد، توانســت در دیدار دوم خود تیم سوئیس را ٣ بر 2 شکست دهد و با کسب دومین پیروزی متوالی به صعود به دور بعد امیدوار شود. تیم ملی اسنوکر ایران در گروه سوم با تیمهای انگلیس، اســترالیا، سوئیس، پاکستان و مالت همگروه اســت. ملیپوشــان کشــورمان در دور نخســت تیم پاکســتان را ٣ بر 2 شکست دادند. در دوره گذشته جام جهانی اسنوکر تیمی، تیم ملی اســنوکر ایران با ترکیب حســین وفایی و احســان حیدرنژاد در رقابتها حاضر بود، اما در پایان نتوانســت از مرحله گروهی بــالا بیاید. تیم ملــی ایران امروز به مصاف تیم قدرتمند انگلیس میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.