2میلیاردو 700 میلیون تومان جریمه 3 سوارکار دوپینگی

Shargh - - ورزش -

کمیتــه ضددوپینــگ فدراســیون ســوارکاری دربــاره تخلفات هفته چهارم و پنجم مســابقات اســبدوانی بهاره ٩٦ اســتان یــزد جوابیه داد. براســاس این جوابیه ، «محمدرضا نصیری » مربی اســب گالیور در هفته چهارم به علت اســتفاده از فنولکســین مبلغ ‪٦ ٧٥‬میلیــون تومان جریمه نقدی و اســب گالیور به مدت یک هفته از شرکت در مســابقات محــروم شــد. در هفتــه پنجم نیز «مهدی خوجملی» مربی اسب «ناصر روستا» به علت اســتفاده از فنولکسین و فنیل بوتازون، مبلغ یکمیلیاردو ٣٥٠ میلیــون تومان جریمه نقدی و «مهران اعلایی» مربی اســب پیشگام نیز به علت اســتفاده از فنیل بوتازون و دگزامتازون مبلغ ‪٦ ٧٥‬ میلیون تومان جریمه نقدی و اســب پیشــگام به مدت یک هفته از شرکت در مسابقات محروم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.