پاداش برای دوومیدانیکاران مدالآور مسابقات آسیایی

Shargh - - ورزش -

فدراســیون دوومیدانی به منظور ایجاد انگیزه و حمایــت از مــدالآوران مســابقات دوومیدانی قهرمانی آســیایی 2٠1٧ هند پاداشهایی را برای دوومیدانــیکاران ایرانــی در نظر گرفــت. بر این اساس، قهرمان مسابقات مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال، نایبقهرمان ٣٠٠ میلیون ریال و نفر سوم نیز 2٠٠ میلیون ریال وجه نقد پاداش خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.