ایران میزبان اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته شد

Shargh - - ورزش -

با پیشنهاد فدراسیون جهانی والیبال معلولین، ایــران میزبانــی اولیــن دوره از رقابتهــای لیگ جهانی والیبال نشســته 2٠18 شــد. این مسابقات اردیبهشت ســال ٩٧ برگزار میشود که شش تیم اول دنیا در جــدول رنکینگ جهانی مجوز حضور در آن را خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.