عربستان در حال نزدیکی به اسرائیل است

Shargh - - سیاست -

مبعسائضلیاراو قـحـال تم،یمكـنـردويرا يزماک نسيریک سشـرـاريیط ادامه از صفحه7 را فراهــم میكند. قطعا كويت میفهمد كــه دو روز بعد از آن اتفاق، شرايط مناسبی برای اين بحث نيست. پس چرا اينكار را میكند؟ شــايد میخواهد پيام بدهد كه من در اين زمينه همراه عربســتان نيســتم، فقط همين. وگرنه میداند كه يک ســفر به عربستان و يک سفر به دوحه نمیتواند كارساز باشد.

بعــد از حادثه تروریســتی تهران برخی انگشــت اتهام را به سمت عربســتان نشــانه رفتند. هم وزیر امور خارجه و هم ســردار عزیز جعفری. یعنی هم بخــش دیپلماتیک و هم بخش نظامی کشــور این بحث را مطــرح کردند. غیر از اظهارات مقامات عربستان، مستندات خاصی در این زمینه منتشــر نشــده. بعد از جابهجایی قدرت در عربستان با شما گفتوگویی داشتم و شما از جوانبودن تیمی که سرکار آمده است، نََسَب خانوادگیشان و رقابت دیرینه ایران و عربستان )از زمان شاه( حرف زدید. آیا عربستانی که میشناسید حاضر است در ایران دست به اقدام تروریستی بزند؟

اول در مــورد ايــن حادثه يک نكته بگويم. من چهار ســال، دبير شــورای امنيت كشور بودم، آن زمان كه هنوز شورای عالی امنيت ملی تأســيس نشده بود و مســائل امنيتی آنجا بررسی میشد. با همان تجربه میگويم اينكاری كه در مجلس و مرقد امام انجام شد، به لحاظ عملياتی و امنيتی بسيار بیارزش بود.

یعنی چه؟

يعنی هيچ ارزش عملياتــی ندارد. چرا؟ چون ترور كور بود. تــرور كور هيــچ ارزش عملياتی ندارد. هر آدمــی میتواند يک كپســول را جايی منفجر كند. تروری مهم اســت كه كور نباشد؛ يعنی شناســايی شــده باشــد؛ يعنی قبــل از آن، كار اطلاعاتی دقيق صورت گرفته باشــد. يعنی بايد يک كار تشــكيلاتی بسيار قوی برای يک ترور صورت گيرد. مثل ترورهايی كه در گذشــته داشتيم. اين ترور كور هيچ ارزش عملياتی ندارد، البته آثار بدی دارد. در جامعه احســاس ترس و وحشــت ايجاد میكند. پس اين اقدامی كور اســت برای ايجاد وحشت كه میتوان همهجا، در هر خيابانی انجام داد؛ مثل عملياتی كه در لندن و منچســتر انجام شــد. اينهــا ارزش عملياتی ندارند. ولــی همانطور كه عرض كردم ايجاد ترس میكند. شــخصا با توجه به تجربه آن دوران به نظرم اينكه اين شــبها خيابانها را میبندند اشــتباه اســت. چون اين كارها در جهــت دامنزدن بــه برنامه همان تروريستهاست. اقدام امنيتی بايد مبتنی بر اطلاعات باشد. قبل از انقلاب گروههای چريكی میگفتند ما يک ترور میكنيم و رژيم مجبور میشــود يک پرده امنيتی گسترده ايجاد كند و آن فضای امنيتــی ايجاد نارضايتی میكند و اين به نفع ماســت. اما نكته دوم درباره پاسخ سؤال شما اينكه، آقای محمد بنسلمان رسما گفته است كه ما اقداماتمان را به داخل خاک ايران میكشيم و ظاهرا با بعضی از گروههای تروريســتی تماس گرفتهاند. زمانی كار اطلاعاتی و مخفی انجام میشــود تا به يکسری اطلاعات دست پيدا میكنيم و زمانی هم طرف رسما مواضعش را اعلام میكند. آنها رسما برای انجام كارهای تروريستی در ايران اعلام موضع كردهاند.

طبيعی اســت كه با توجه بــه آن اظهــارات، وقتی اتفاق تروريســتی صورت گيرد آنها وارد ســنگپراكنیای شدهاند كه شيشــههای كاخ خودشــان را در خطر قرار داده اســت. همان ناپختگــیای كه قبلا گفتم، الان ديده میشــود. نكته مهم اين اســت كه اينها الان خيلی به ترامپ اميد بســتهاند. عربســتان خيلی از اوباما ناراضی بود و خيلی ســعی كردند اوباما را عليه ايران وارد عمل كنند، ولی نتوانســتند و به همين دليل خيلی با دولت اوباما مشكل داشتند. الان خيال میكنند كه وجود ترامپ در آمريكا برای آنها فرصت اســت، اما اشــتباه میكنند؛ چراكه ترامپ همانطور كه خودش گفت شير اينها را میدوشد، اما با طناب آنها وارد چاه نمیشود.

هفته گذشته مراحل نهایی آزادســازی موصل از دست داعــش انجام گرفت. با آزادی دیگر مناطقی که در دســت داعش است، به نظر شما تحولات منطقه به چه سمتی پیش میرود؟

يکســال پيش، در گفتوگويــی تأكيد كردم كــه مجموعه كشــورهای درگير در بحــران منطقه، داعــش را از نظر نظامی شكســت خواهند داد و قــدرت نظامی آن را از بيــن میبرند، امــا اين به معنــای ازبينرفتن داعش نيســت. داعش يک فكر تندروانــه و افراطــی اســت كه در بيــن اهل ســنت و جوانان پايــگاه دارد. از لحاظ نظامی داعش از بين میرود، اما از لحاظ فرهنگــی و فكری ادامــه حيات میدهد و اكنــون زمان ايفای نقش مسئولانه روشنفكران و علما و فرهنگيان است كه بايد با اين تفكر افراطــی مبارزه جدی كنند. بهويژه آنكه اين تفكر تنها مربوط به خاورميانه نيســت و در اروپا و كشورهای مختلف نيز نفوذ كرده است.

سؤال آخرم درباره دیپلماسی منطقهای دولت دوازدهم اســت. شــما از روز اول دولت یازدهم در مصاحبههایتان بهپیام آقای روحانی به عربســتان پیش از رفتن به پاســتور اشــاره کردید و گفتید که عربستان این پیام را دریافت نکرد. بالاخره ما با این کشــور طرف هســتیم. اگــر در چند جمله بخواهید برای دیپلماســی در خاورمیانه بــه آقای روحانی راهکار بدهید، چه میگویید؟

بيــش از آنكه بخواهم به دولت دوازدهم توصيه بكنم، بايد به دولت عربســتان توصيه بكنم كه سرعقل بيايد. در اين كشور تحليلهــای غلطی وجود دارد؛ از جمله اين فكر كه گســترش نفوذ ايران در منطقه باعث عقبماندگیاش شــده است، پس آنها بايد از طريق زور و تروريســم اين مسئله را جبران كنند. اين فكرها را بايد كنار بگذارند.

دولت دوازدهم بهزودی شــروع به كار میكند و مثل دولت يازدهم به دنبال گســترش رابطه با كشــورهای منطقه خواهد بود، بهتر است عربستان به اين ديدگاه مثبت آقای روحانی و به اين رويكرد مثبتی كه دولت ايران دارد و خواهد داشــت پاسخ مثبت بدهد. اين هم به نفع خودش اســت، هم به نفع اســلام است، هم به نفع منطقه است و هم در جهت حل اكثر مسائل و بحرانهای منطقه. عربســتان بايد اســتراتژی خود را دوباره بررسی كند ببيند در ســوريه، يمن، عراق و ديگر كشورها چقدر موفق شده است. اســتراتژیای كه عربســتان اتخاذ كرده، اين كشــور را در كنار اســرائيل قرار داده است. آيا كنار اسرائيل و در مقابل كشورهای اسلامی قرارگرفتن برای دولت عربستان نكته مثبتی است؟ اگر تنها به همين نكته توجه كند، اصلاح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.