اعزام زائران به حج، تصسمنگیويمدنت:ظام است، نهفقط دولت

Shargh - - سیاست -

شرق: سخنگوي دولت روز گذشته و در نشســت مطبوعاتــي خود در پاســخ به خبرنگاري كه پرســيد با توجه به اينكه رابطه سياســي بين ايران و عربســتان قطع شده است، چه تضمينــي براي تأميــن امنيت زائــران در حج وجــود دارد، گفت: «مســئله تصميم براي اعزام زائران به حج، تصميــم انحصاري دولت نيســت. عــدهاي در داخل نشــان دادند به هر جهتــي مانند امضاي قرارداد ارزشمند توتال، منافع ملي را در خطر مياندازند. مردم متوجه باشــند اعزام زائران به حج تصميم دولــت نيســت و تصميــم نظــام است. سال گذشــته هم ما آمادگي براي اعــزام حجاج داشــتيم ولي طرف سعودي خواســتههاي ما را قبول نكرد. امســال طرف سعودي، خواســتههاي ما را امضا كرد. البته امســال بايــد دقت بيشــتري كنيم و مــواردي كه آنها پذيرفتند را چک كنيم. ســلامت، احترام و امنيت زائران براي ما بسيار مهم است».

محمدباقر نوبخت افزود: «دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول ميگويد با وجود توافقات و تضميناتي كه گرفتيم چه ضرورتي دارد بيشــتر سختگيري كنيم؟ عده ديگري ميگويند مشــكلات زياد اســت و نبايد ريســک كنيم. موضوع اعزام حجاج در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده، اگر نظام به اين جمعبندي رسيده كه اين اتفاق بيفتد، بايد همه كمک كنيم».

او عنوان كرد: «اگر كســي حرفــي دارد، الان بايد بزند. اگر بعدا، از تريبون نماز جمعه، ســخني گفته شــود كه ته دل ملت را خالي كند، مشكلساز است. انتظــار ميرود همه افراد حرفهاي خود را به جاي گفتن در ســطح جامعــه و ايجاد دلهره، در مســير قانوني به مســئولان بگويند. موضوع، موضوع نظام اســت و متعلق به دولت نيســت. اگر كسي حرفي دارد، الان بگويد. بعد هم همه بايد همكاري كنيم تا زائران با سلامت و امنيت بروند و بازگردند».

اين صحبتهاي ســخنگوي دولت در حالي بيان شد كه بعد از حادثه دو سال پيش در منا و همچنين حمله به ســفارت عربســتان در تهران و با توجه به قطع رابطه سياسي عربســتان با ايران، فشارها براي شــركت در برگزاري مراســم حج تنهــا روي وزارت خارجه ايران بوده است. بر همين اساس روز گذشته ســخنگوي وزارت خارجــه نيز خبــر داد كه دولت عربســتان ســعودي موافقت كرده هيئت كنسولي ايران به صورت موقــت در ايام برگزاري حج در اين كشور مستقر شود تا مسائل كنسولي مربوط به اتباع ايراني را پيگيري كند.

بهرام قاســمي به ايســنا گفت ايــن تفاهم ميان ســازمان حج و زيــارت كشــورمان بــا وزارت حج عربســتان انجام شده است. سرپرست حجاج ايراني نيز با بيان اينكــه همكاري عربســتان در اين رابطه بســيار خوب اســت و هيچ مشــكلي نداريم، گفت: «قراردادهايمان بسته شــده و احساس ما اين است كه انشــاءالله حج آرامي داريــم. اما فضاي داخلي كشــور كمي ملتهب است و رســانهها بايد اين فضا را آرام كنند». حجتالاســلام قاضي عســكر افزود: «در روزهــاي اخير عدهاي فضــاي تلخي عليه حج و ســازمان حج و زيارت بهوجــود آوردهاند و برخي رسانهها در آستانه برگزاري حج به دنبال فضاسازي عليه ايــن فريضه بــزرگ و تأثيرگذار ديني هســتند. تفاهمنامه امضاشده با وزارت حج عربستان با قوت در حال پيگيري است و مجموعه نظام بايد پشتيبان تصميم اتخاذشده باشند تا اين فضاي منفي شكسته و جلوي تبليغات عليه فريضه حج گرفته شود».

نبودكارگروه براي كابينه جديد

نوبخت در پاسخ به خبرنگار«شرق» درخصوص گمانهزنيهــاي مطرحشــده مبنــي بــر ايجــاد كارگروههايــي در دولت براي تشــكيل كابينه دولت دوازدهم و اينكه چه تصميمي اتخاذ شــده اســت، گفت: «اينكــه رئيسجمهــور كارگروههايي را براي شــناخت كابينه جديد تعيين كرده باشــد، واقعيت نــدارد، تمام جزئيات و كلياتي كه درباره كابينه آينده بيان ميشــود، گمانهزني است. البته در سال 92 اين كار انجام شد اما اكنون آقاي رئيسجمهور شناخت دقيقتــري دارد و به طرق مختلف نيــز ميتواند از نظرات صاحبنظران استفاده كند».

ســخنگوي دولت همچنين با اشــاره به حواشي راهپيمايــي روز قــدس و توهين بــه رئيسجمهور، عنوان كرد: «آن روز يک سوءاستفاده از حضور مردم در صحنه و انحراف از اهدافي بود كه مردم براي آن به صحنه آمده بودند و خوشبختانه دادستان تهران از اين رخداد به عنوان «جرم مشــهود» ياد كردند كه مجازات آن تعيين شــده و قــوه قضائيه نيز در حال بررسي موضوع اســت. طبيعتا افرادي كه اين جرم مشــهود را مرتكب شــدند، بايد معرفــي و مجازات شوند».

او همچنين درخصوص مداحي حاشيهســاز نماز عيــد فطر در مصــلاي تهران، گفت: «آيــا يک نفر از مخالفان دولت ميتواند ادعا كند كه نمازگزاران بعد از 30 روز روزهداري آمــده بودند تا غير از خطبههاي رهبرشان و تعبد كاري انجام دهند؟ اما يک شخصيت محترمــي آمد و آقاي رئيسجمهــور را هجو كرد». نوبخت در ادامه در پاسخ به يكي از خبرنگاران مبني بــر تحريفهايي كه صداوســيما در عملكرد دولت انجام ميدهد، افزود: «درباره انتشــار حتي يک خبر نادرست از سوي رسانه ملي يا هر رسانه ديگر همه دستگاهها موظف به پاســخگويي بهموقع و درست هستند و شوراي اطلاعرساني دولت و روابط عمومي دســتگاهها اين وظيفه را برعهــده دارند و هرجا هر نوع خبر غيرواقعي منتشــر شود بر حسب وظيفه به درستي اطلاعرساني ميشود».

ســخنگوي دولت درباره اعلام آتشبس سياسي از ســوي يكي از نمايندگان سابق مجلس و در ادامه اعلام آتشبهاختيار درباره قرارداد توتال از سوي او، گفت: «لزومــي ندارد هر حرفي را كه از ســوي يک فرد زده ميشود، از طرف يک جريان سياسي تعريف كنيم. اينكه آيا فرد چنين مطلبي را به عنوان نماينده جريان سياســي خود گفته، به همان جريان سياسي مربوط ميشود».

نوبخت همچنين درباره احتمال سهمخواهي اين جريان براي حضــور در كابينه دوازدهم، عنوان كرد: «آنها ميتوانند خواستههايشــان را بيان كنند و آقاي روحاني قطعــا معيارهايي دارد و خــود را در برابر مردم و مطالبات آنها مسئول ميداند».

بــه فرانســه بــراي برگــزاري نشســت منافقين اعتراض داريم

سخنگوي دولت با اشاره به نشست اخير منافقين در شهر پاريس گفت: «خوب است كه فرانسه اجازه دهد داعشــيها نيز آزادانه در كشورشــان نشســت سياســي برگــزار كنند چراكــه منافقين بــه مراتب جنايتكارتــر از داعــش هســتند كه نهتنهــا ملت و مســئولان اين نظام را ترور كردنــد بلكه زير چكمه صــدام بودند كه همه دنيا او را بــه عنوان جنايتكار ميشناسند.

ما براي برگزاري اين همايش به دولت فرانســه معترض هستيم و هيچ دموكراسي و آزادياي اجازه برگزاري نشســت سياسي به چنين گروههاي سياسي نميدهد؛ حتــي براي اينكه بخواهند نظرات خود را مطرح كنند».

قرارداد با توتال ديــوار تحريم را كاملا فروريخت

نوبخت با اشــاره بــه امضاي قــرارداد پنــج ميليــارد دلاري ســرمايهگذاري نفتي شركت توتال با ايران در حوزه ميادين مشــترک گازي پــارس جنوبــي، گفت: «اين قــرارداد از آن جهت حائزاهميت است كه اولين قرارداد پس از رفع تحريــم و اجرائيشــدن برجام در كشــور رخ داده و نشــان داده شد ارادههاي شــكلگرفته بر اســاس تزريــق نااطمينانــي در فضــاي جمهوري اســلامي ايــران بياثر بوده و اين قرارداد پس از برجام به عنوان يک قرارداد ارزشــمند ديوار تحريم را كاملا فروريخت».

او عنوان كرد: «اين اقدام در كنار هواپيماهايي كه وارد ايران شــدند و قرارداد ســرمايهگذاري در حوزه صنعت خودرو حاكي از اين است كه آثار برجام يكي پس از ديگري در حال ظاهرشدن است و اين قرارداد پس از انتخابات 29 ارديبهشت، اولين ثمره ايــن رخداد بزرگ سياســي در ايران بود كه به ملت ايــران مبارک باشد».ســخنگوي دولت درخصوص اعمال فشار دولت آمريكا به كشورهايي كه با ايــران قرارداد نفتي امضا كردند و احتمال لغو اين قرارداد، گفت: «اين حرف بياساس است. دولت ترامپ در آمريكا عليه منافع جمهوري اسلامي ايران فضايــي ايجاد كــرده تا اجماعي بــراي آن بيافريند، با وجود چنيــن ارادهاي در دولتمــردان جنگطلب آمريكا شركت توتال فرانسه در چارچوب تفاهمنامه جديد قراردادهاي نفتي، قراردادي 20ساله امضا كرد كه اين نشاندهنده اراده اين شركتها براي همكاري با ايــران اســت».نوبخت همچنين دربــاره تصميم اتحاديــه اروپا مبني بر تغييــرات تحريمي و اينكه آيا اين تغييرات نقض برجام اســت، گفت: «درباره اينكه هريک از طرفين برجام طرف ديگر را به نقض برجام يا بيتوجهــي به آن متهم كند كــه گاهي اين اتفاق به طور رســمي ميافتد يا گاهي در حواشي كشورها يعني برخي رســانهها و صاحبنظــران اين موضوع را مطرح ميكنند، ســازوكاري تعريف شــده كه ابتدا مذاكــره طرفيــن انجــام ميشود و ســپس تشكيل كارگروهي براي رســيدگي به آن تعريف شده است».

او ادامــه داد: «از طرف ديگــر در داخل كشــور ما هيئت نظارتي تعريف شده كه به طور مســتند اجراي برجــام را رصــد ميكنــد و آن مرجعــي اســت كه تعيين ميكند نقض برجام صــورت گرفتــه يــا خير. بنابراين هــرگاه اين هيئت تشخيص دهد ما بلافاصله از حقــوق خود اســتفاده خواهيم كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.