توصیه وزير کشور درباره انتخاب شهردار

Shargh - - سیاست -

ایرنــا:

وزيــر كشــور، روز گذشــته در همايش منتخبــان پنجميــن دوره شــوراهای اســلامی كلانشــهرهای كشــور با تأكيد بر اينكه شورا نبايد نگاه سياســی داشــته باشــد، گفت : «نبايد با نگاه سياســی در انتخاب شهردار شايستهسالاری را زير سؤال برد و بايد شايستهسالاری در عزل و نصبها وجود داشته باشــد. امروز يک نگاه سياسی واحد در اكثر نهادهای رســمی مانند مجلس، شــورا و رياستجمهوری شــكل گرفته كه مطالبه به حق مــردم اين خواهد بــود كه رأيی كــه دادهاند چه خواهد شد .»

عبدالرضــا رحمانیفضلی با بيان اينكه انتخاب شــوراها بايــد بهگونهای باشــد كه مــردم به آنها اعتمــاد كننــد، افــزود: «در دوره اخيــر 42 درصد شــهرهايی كه شوراهای شهر، شــهردار را انتخاب كردهاند مجبور به تعويض شــهردار شدهاند كه در پی آن مشــكلات بسياری ايجاد شــده است. اينكه به شــهردار اختيار تام بدهيم و در مقابل پاسخگو نباشــد، حسن محســوب نمیشــود. بايد شاخص هزينههــا و درآمدها مشــخص شــود و شــهردار پاسخگو باشــد».او ادامه داد: «درحالحاضر بيش از 800 شــهرداری در كشــور هزينههايــی بيش از درآمدشــان دارند و تنهــا از طريق ماليات بر ارزش افزوده امور خــود را میگذرانند. البته همين منابع موجود در شــهرداریها درست استفاده نمیشود و متأســفانه حسابرســی دقيق صورت نمیگيرد. بدتر از همه، حيات و محيط زيســت شهری فدای كســب درآمد میشــود. بیترديد بايــد بهرهوری منابع را افزايش دهيم. امروز بزرگترين مشــكل در كشــور عدم اطلاع از درآمدها و هزينههاســت كه اين موضوع در شــهرداریها بيشتر ديده میشود .» رحمانیفضلی با بيان اينكه در جامعه مدنی امروز، قــدرت در تعامــل، عقلانيت و علم اســت، عنوان كرد: «بیترديد قدرت وصل به مردم اســت. هرچه با مردم آميختگی داشــته باشــيم، حتما قدرتمند هستيم. ما تعهد داريم به مردم خدمت كنيم و بايد خدمــت خالصانه نيز انجام دهيم ».او با بيان اينكه در حوزه پژوهش در شــهرداریها عقب هســتيم، گفت: هريک از شهرداریها ساختمان و نيروهايی برای موضــوع پژوهش دارند اما اگر به اســتفاده بهينــه از امكانات و كاهش مصــرف انرژی منجر نشود، ســودی نخواهد داشت. كلانشــهر تهران میتواند در چنين اموری بهعنوان متولی عمل كند؛ به شكلی كه حتی به تمام شهرهای كشور خدمات پژوهشــی بدهد». وزير كشــور تأكيد كرد: «بايد در پايــان دوره و پس از چهار ســال خدمت به مردم، پرونده مطلوبی داشته باشيم. بايد ببينيم آيا پرونده شــوراها تا به امروز مطلوب بــوده و بهعنوان وزير كشور اعلام میكنم مطلوب نبوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.