ادامه رايزنيها براي حل بحران سوريه

Shargh - - سیاست -

مذاكرات ايران، روســيه و تركيــه براي حلوفصل بحــران ســوريه روز گذشــته در آســتانه و بــراي پنجمينبار آغاز شــد. هيئت ايراني به رياست حسين جابريانصــاري، معــاون عربــي و آفريقــاي وزارت امورخارجــه، از روز دوشــنبه بــه قزاقســتان رفته و مذاكرات كارشناســي را آغاز كرده بود. جابريانصاري ديروز در چارچوب نشســتهاي دوجانبه با ســدات اونــال، معاون منطقهاي وزارت خارجه تركيه؛ بشــار جعفــري، نماينده دائم ســوريه در ســازمان ملل و رئيس هيئت اعزامي اين كشــور به مذاكرات آستانه و الكساندر لاورنتيف، نماينده ويژه پوتين در امور سوريه، ملاقات كرد و به بررســي دســتاوردهای نشستهای كارشناســی درباره آخرين تحولات مربوط به اسناد در دستور كار كنفرانس آستانه 5 پرداخت.

گفتني اســت همزمان بــا آغاز اجــلاس دوروزه آستانه 5، دريابان علي شــمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي با نيكلاي پاتروشــف، دبير شوراي امنيت ملي فدراسيون روسيه، تماس تلفني داشت و درباره نشســت يادشــده و روند همكاریهای دو كشــور در بحران سوريه گفتوگو كرد.

به گزارش ايســنا، شــمخانی در ايــن گفتوگو با اســتقبال از رايزنیهای مســتمر دو كشــور در فرايند مقابله با تروريســم، اظهار كرد: بــا توجه به ضرورت بهرهگيری از تجربيات گذشــته بهمنظور بهينهسازی رونــد اســتقرار و حفاظــت از آتشبس لازم اســت ترتيباتی اتخاذ شود كه اقدامات جاری زمينهای برای سوءاستفاده تروريســتهای شكستخورده از شرايط آتشبس ايجاد نكند.

او با اشــاره به برخی اقدامات ماجراجويانه ايالات متحده آمريكا و بهانهجويیهايی كه میتواند زمينهساز افزايش تنش در منطقه و تقويت جبهه تروريسم شود، افزود: افزايش هماهنگی ميان ايران و روسيه بهمنظور جلوگيری از مداخلات غيرقانونی آمريكا در ســوريه و جلوگيری از مخدوششدن تماميت ارضی و حاكميت ملی اين كشور از ضرورتهای اجتنابناپذير در مسير همكاری تهران و مسكو است.

شــمخاني افزود: روند آشــكاری بهمنظور تقويت روحيه و حفظ برخی مناطق تصرفشــده از ســوی عناصر مســلح تكفيری از ســوی آمريكا با حمله به مواضع ارتش ســوريه مشــاهده میشــود كه نقض قطعنامه شورای امنيت و منشور سازمان ملل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.