حکم دادگاه کانادايی علیه ايران

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

يک دادگاه اســتيناف در كانادا با صدور حكمــی مصادره امــوال ايران به نفــع عدهای از شهروندان آمريكايی قربانی تروريسم را تأييد كرد. به گزارش پايگاه خبری نشنالپست، دادگاه تجديد نظر اونتاريو در كانادا احكام صادرشــده در دادگاه آمريكايی را مبنی بر مصــادره 7.1 ميليارد دلار از دارايیهــای ايران به نفع تعدادی از شــهروندان آمريكايی كــه خود را قربانی تروريســم میدانند تأييــد كــرد. مخالفت ايــن دادگاه با درخواســت تجديد نظــر ايران، پيروزی ديگــری برای قربانيان تروريسم محسوب میشود كه مدعی هستند ايران بهدليــل حمايت از حماس و حزبالله در حوادث تروريستی در سالهای 1980 تا 2002 بايد مسئول دانســته شــود. ويليام هوريگان قاضی اين دادگاه به نيابــت از يک هيئت قضائی بــا بيان اينكه اين حقيقت كه يک دولت خارجی در حمايت از چنين اقدامات بیرحمانهای )فعاليتهای تروريســتی( مداخله دارد، مأيوسكننده و استفاده از ابزارهای مشــروع صلحآميز برای مقابله با تروريسم كاملا قابل قبول اســت، مدعی شــد پاســخ مناسب به دولــت حامی تروريســم كامــلا برابر بــا موازين اخلاقی قانون كانادا اســت. عدهای از شهروندان آمريكايی قربانی تروريســم پيــش از اين با طرح شــكايت در دادگاه اين كشــور خواســتار دريافت غرامت از ايران شــده بودند. دادگاههای آمريكا با مصــادره 1.7 ميليارد دلار از امــوال ايران بهدليل اين ادعاها موافقت كرده بودند؛ اما بهدليل اموال بســيار كم باقیمانده از دولت ايران در آمريكا اين قربانيان برای دســتيابی به اهداف خود به كانادا مراجعه كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.