بازتاب نمايشگاه کاريکاتور «ترامپ» در ايران در «هیل»

Shargh - - سیاست -

ایســنا: پايگاه خبــری كنگره آمريــكا )هيل(، گزارش داد ايران در حال برگزاری يک نمايشــگاه كاريكاتور با موضوع ترامپ است كه به مدت يک هفته در تهران برگزار میشود. برنده جايزه هزارو 500دلاری اين نمايشــگاه، كاريكاتوری با مضمون راهرفتن ترامپ روی كتابهاست درحالیكه برای پيراهن خود كه از اسكناسهای دلار ساخته شده بود، خوشحالی میكرد. نقاش اين كاريكاتور اعلام كرد هدف او نشــاندادن طبيعــت دلالی ترامپ بوده است. او گفت خواسته ترامپ را درحالیكه نهادهای فرهنگ را لگدمال میكند، نشان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.