وزارت موفق در استفاده از ظرفیت زنان متخصص

Shargh - - سیاست - آذر منصوری

وزارت نفــت را میتــوان یکــی از وزارتخانههایی دانســت که در طول چهار ســال دولــت یازدهم، در بهکارگیری زنان در ردهها و ســطوح مختلف مدیریتی و کارشناســی، کارنامــه قابلقبــول و موفقــی دارد. بهکارگیــری زنان در این وزارتخانــه- با توجه به آنکه تلقی عمومی نســبت به حوزه کاری آن، وجود بافتی مردانه اســت- ســخت بوده و هســت، اما وزیر نفت و مجموعــه این وزارتخانه در چهار ســال اخیر ثابت کردند که میتوان با تأکید بر ظرفیت و پتانسیل کشور خصوصــا در حوزه زنان، نقــش آنها را در بخشهای مدیریتی، کارشناســی و... افزایش داد و شــاهد نتایج مثبتــی در این روند بــود. دو عامل تأثیرگــذار در این رونــد، تلاش وزیر نفت و مشــاورانی بودند که در این ســالها، به ایجاد این رویکرد موفق همت گماشتند. در این میــان باید یادی از بخشــنامه آقای زنگنه هم داشته باشیم که بر اساس آن، دستور برداشتن تمامی موارد تبعیضآمیز در فرایند استخدام نیروهای کار این وزارتخانه صادر شــد و مؤید این نکته بوده و هســت که در افق توســعه وزارت نفت، برای حضور زنان در بخشهای مختلف برنامهریزی جدی شــده است. از ســوی دیگر نمیشــود نافی تأثیرگذاری حضور زنان صاحب ایده و تفکر در بدنه مشورتی وزارت نفت شد؛ بهعنواننمونه حضور خانم تندگویان در این چندسال یکی از عوامل تأثیرگذار بوده که باعث شده است برای اســتفاده از ظرفیت و رویکرد زنــان در این وزارتخانه جریانسازی شــود. بههرتقدیر به اعتقاد من، با توجه به پتانسیلی که در جامعه ما وجود دارد، حضور زنان و نقشآفرینی آنهــا در بخشهای مختلف اجرائی و مدیریتی کشــور، امری ضروری و غیرقابلانکار است. حدود 10 ســال است که شــاهد راهیابی 60 درصدی زنان بــه مراکز علمی هســتیم و طبعــا این ظرفیت بالقــوه در ســطوح مختلف بــه وجود آمــده و نباید بهانه یــا مانعی برای حضور زنان در مســئولیتها و موقعیتهای حساس کشور وجود داشته باشد. اصولا دولتی را میتوان دولتی موافق توســعه قلمداد کرد که از این حضور بهره کافی و لازم را ببرد. نمیشــود گفــت دولتی موافــق توســعه درونزا و همهجانبه است، اما به یکی از الزامات توسعه که ایجاد فرصت برابر برای آحاد جامعه اســت، بیتفاوت باشد. نیمی از جمعیــت ایران را زنان تشــکیل میدهند و قاعدتا نادیدهگرفتــن این ظرفیت و عدم توجه به راهبردهای مناســب برای جریانســازی برابــری فرصتها یا به عبارت دقیقتر عدالت جنسیتی، خود به یکی از موانع توســعه و پیشرفت کشــور بدل میشود. ضمن اینکه نباید این نکتــه را از یاد برد که حضــور زنان با توجه به روحیات و مشــخصات فردی و شــخصیتی و البته وجــوه متمایزی که دارنــد در مجموعههای مختلف کاری و مدیریتــی و کارشناســی کشــور، باعث ایجاد گفتوگوها و همدلیهای بیشــتر میشود و استفاده از این ظرفیت و توان فکری میتواند در روند توســعه همهجانبه و درونزای ایران، تأثیری شــگرف داشــته باشــد. این امیدواری وجود دارد کــه رفتار وزیر نفت و این وزارتخانه در دولــت اول آقای روحانی، مبنایی باشــد برای وزارت نفت و دیگر وزارتخانههای دولت دوازدهم تا توجه جدی به مسئله حضور زنان و ایجاد فرصتهای برابر، زمینهســاز ورود زنان صاحب فکر و اندیشه به ســطوح مدیریتی و بخشهای کارشناسی دولت باشــد تا شــاهد نقشآفرینی نیمی از جمعیت کشــور در سرعتبخشیدن به روند توســعه ایرانمان باشیم. به امید آن روز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.