دستشويي طلا

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

ســهتا چیز در دنیا وجود دارد که خانه شما را ویران ميکند: 1- زلزله ٢- موشك ٣- سر سال اجاره براي اولــي و دومي دانشــمندان راهحلهایي براي زندهماندن پیشنهاد دادند، ولي براي سومي تنها راهحل این اســت که سال کبیسه بشود و هي کش بیاید و تمام نشود.

نکته اصلي هم این است که شما هرچقدر پول داشته باشــید، در برابر زلزله و موشك هیچ فرقي ندارد، اما در مورد سوم، شما اگر پول داشته باشید، صاحبخانه برایتان ماساژ غیرتایلندي هم ميدهد.

بهترین شغل دنیا اجارهدادن خانه است؛ چون هر ســال، هم اجاره ماهانه اضافه ميشــود، هم پــول پیشــتان. ولله که چاه نفت اینطوري ســود نميکند. چون قیمت نفــت را بازار جهان تعیین ميکند اما قیمت اجاره را صاحبخانه.

مثلا مــا دیروز یــك خانه قیمــت کردیم، یك میلیارد پیــش و ماهي 15 میلیــون تومان. ما به صاحبخانه گفتیم راســتش اجاره شــما کل پول پیش ماســت. اگر موافق باشــید ما اجاره را پیش بدهیم و پیــش را اجاره؛ یعنــي 15 تومان پیش، ماهي یك میلیارد.

صاحبخانــه قبــول کــرد، منتهــا مــا خانه را نخواســتیم! چرا؟ چون، دیدیم متراژ ساختمانش هزاروصــد مترمربع اســت و ما یك دستشــویي بخواهیم برویم یكربع تــوي راهیم. صاحبخانه گفت ما حق داریم و قرار شد صحبت کند سر و ته خانه دوتا ایستگاه مترو افتتاح کنند.

مشکل دیگر این بود که خانههه خیلي لوکس بود و ســرویس دستشــویي و حمامش طلا بود. منتها ما چون ندیدبدید هســتیم و یك نیمســکه طلایــي را هم کــه داریــم در گاوصنــدوق بانك گذاشــتیم، دیدیم ضایع اســت دستشــویي و وان خانــه را بزنیم زیر بغلمــان و ببریم بانك مرکزي. نه اینکه خجالت بکشــیمها، نه. استرس داشتیم یکــي مثل خــاوري پیدا بشــود و هپليهپو کند و برود چــي؟ فکر کن خــاوري دستشــویي طلاي نــاب ما زیر بغــل دارد از مرز رد ميشــود یا دارد توي کانادا بغل ســلین دیون، تــوي حیاط، چاله ميکند که دستشــویي طلایي ما را قایم کند، بعد ســلین دیون بیاید نصفهشب توي حیاط و بگوید: محمودرضاجان خاوري... داري چيکار ميکني؟

خاوري بگوید: دارم دستشــویي عالمي را قایم ميکنم.

خــب خاوريجــان، برگــرد. بخوربخــور و تخورپخور توي 10 ســال گذشته خیلي ساده شد. قبلا کســي دزدي ميکرد، آخر فیلم تیر ميخورد. الان ولي یا ميروند کانادا ساختمانسازي یا دفتر هنري باز ميکنند.

این داستان ادامه دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.