۱۳ تیر ماه روز ملی دماوند

Shargh - - سیاست -

درســت در سالی که ســازمان محیط زیست دولــت نهم قصد داشــت جادهای آســفالته به ســمت قله دماوند بســازد، تلاش اهالی محیط زیســت و حمایــت شــبکههای اجتماعــی آن روزهــا باعــث شــد روزی در تقویم بــه نام روز ملی دماوند ثبت شــود. ســیزدهم تیر برای آنها که اهل کوهنوردی هســتند، پیغام خوش ســفر به شهر رینه شهرســتان آمل است. در این شهر میشــود از انواع برنامههایی که برای حفاظت از میراث طبیعی دماوند و رشــتهکوه البرز انجام میشود اطلاع پیدا کرد و یکی را انجام داد؛ برای مثال امسال چند گروه طبیعتگردی در اقدامی هماهنگ با یکدیگــر در گروههای تلگرامی قرار گذاشتند و صبح روز سهشنبه شروع به پاکسازی طبیعت اطراف قلــه کردند. از دیگر برنامههایی که میشود در این روز انجام داد، مشاعره است! شــاید عجیب باشــد اما در یکی از شــبکههای مجازی، موضوع دماوند بهعنوان سوژه مشاعره انتخاب شــد و تا عصر روز سهشنبه، صدها بیت شعر شــاعران فارســی در یادبود قله دماوند و طبیعت بکر ایران یادآوری شد.

قلــه دماوند یکــی از گســتردهترین قلههای جهان اســت؛ نه بهلحاظ ارتفــاع بلکه بهخاطر مساحت وســیعی که در حدود سه هزار هکتار اســت. این محوطه در ســال 1٣81 یعنی شش ســال قبل از ثبت روز دماوند، از ســوی شورای عالی محیط زیســت بهعنوان یــک اثر طبیعی و ملی ثبت شــد و حالا همهســاله در ســیزدهم تیرمــاه، برخــی از حامیــان محیــط زیســت، علاقهمنــدان به فرهنگ باســتانی ایران و... دور این محوطــه تاریخی-طبیعی جمع میشــوند تا حامی زیستگاههای اســتثنائی این قله، ایجاد فرهنــگ عمومی در زمینه معرفــی این کوه و... باشند. جالب اینجاســت که برگزاری جشن روز ملی دماوند فرصت مناسبی است تا کوهنوردان از سراســر کشــور با یکدیگر دیدار تازه کنند و با تبــادل تجربه، در ارتقای فرهنــگ کوهنوردی و حفاظت از کوهها بکوشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.