پرنده آبی

Shargh - - سیاست -

٢٩٠ شهید ایرباس

سه روز از پیشــنهادی که پرویز پرستویی مطرح کرده، میگذرد؛. پیشنهادی که به مناسبت سالگرد شــهادت بیش از ٢90 مســافر بیگنــاه هواپیمای ایرباس کشــورمان بر فــراز خلیجفارس در ســال 1٣67 داده است. او گفته است ما مردم بیاییم و در حرکتی مردمی خود همدرد این خانوادهها باشیم. پرستویی چنین نوشته اســت: «قبلا پیشنهاد کردم که فرودگاه بندرعباس به یاد این شــهدا نامگذاری شود تا بهصورت رســمی علامت سؤالی باشد این نامگذاری برای تمامی مســافران پروازهای جهانی بدیــن فرودگاه» هرچند پاســخی از ســوی مراجع ذیربط به این پیشنهاد داده نشده است.

پرستویي به مناسبت ســالگرد این حادثه تلخ پیشنهاد دیگري نیز داده بود «عکس و متنی از این واقعه در صفحه خود قــرار داده و دیگران را نیز بدین کار تشویق کند».

این پیشنهاد مورد استقبال جمعی قرار گرفت و هرکــس به نوبه خود یادی از این اتفاق دردناک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.