خبر خوب

Shargh - - سیاست -

پیشنهاد مقصد سفر برای مدیرعامل توتال

قــرارداد نفتــیای کــه روز گذشــته بــه امضای زنگنــه و مدیرعامل توتال رســید، حاشــیهها و نکات جالبی داشــت که عموما در ســایه این خبر مهم قرار گرفتنــد. مدیرعامل توتال در تنهــا مصاحبهای که در حاشــیه نشســت امضای این قرارداد تاریخی داشت اعلام کرد با خانوادهاش به ایران آمده اســت. همین موضوع بهانهای بود برای آنکه بســیاری از گروههای گردشــگری، حامیان محیط زیســت و اهالی سفر در توییتر، مقاصد گردشــگری را به پویانه پیشنهاد دهند تا در زمان حضورش در ایران، دست خانواده را بگیرد و بــه ایرانگردی بپردازد.در میــان توییتهایی که به پویانه پیشــنهاد مقصد ســفر دادهاند؛ نقاط سردسیر ایران بیشــتر به چشم میخورد؛ شــهرکرد که به بام ایران معروف اســت بهخاطر دمای متعادل آن در این روزها پیشنهاد شــده و از سوی دیگر برخی از کاربران مدیرعامل توتال را دعوت کردهاند به دیدن شــهرهای تاریخي ایران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.