پرويسندادگسترديهن تداد:ازه قاضي كهريزك

Shargh - - صفحه اول -

استفاده غيرقانونی از اموال دولت، ارتشا، اســتفاده از ســلاح و درگيری در حوزههای مختلف و اتهامــات متعدد ديگر که به علت عدم اثبات آنها فعلا امکان انتشارشــان وجود ندارد امــا عجالتا متهم بابت همان اتهامهاي ثابتشــده به 1۵ سال حبس محکوم شده است. خواندن اين توصيفات احتمالا يك خلافکار ســابقهدار را در ذهن شــما تصوير ميکند، درحاليکه توضيحات رئيس دادگستري استان تهران است درباره قاضی و داديار ســابق دادگاه انقلاب اســلامی، مشاور ســعيد مرتضوی، مشــاور ســابق در اداره کل امنيتي انتظامي اســتانداري تهران )زمان احمدينژاد(، مشاور اســبق حقوقی بانک رفــاه و نماينده پارلمانی ســابق اتحاديه قهوهخانهداران تهران. گفته ميشود «علياکبر حيدريفــر» هماکنــون در بنــد هشــت زنــدان اوين نگهداری ميشود. نخســتينبار خبر را برخی زندانياني که به وســيله ايــن قاضی مورد بازپرســی و اتهام قرار گرفته بودند و اکنون ساکن همين بند هستند، به بيرون مخابره کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.