دارايیهای کاسپين به نام 2 زن صيغهای

Shargh - - صفحه اول -

کشف دارايیهای جديد «کاسپين»، آن هم از نوع ثبت دارايیها به نام دو زن صيغهای. اين خبری است که ديروز از کميســيون اقتصادی مجلس با حضور رئيس کل بانــک مرکزی و وزير امور اقتصادی و دارايی به بيرون درز کرد. الياس حضرتی، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، در حســاب کاربری خود در توييتر نوشــت: «اموال جديد کشفشــده از صاحبان کاسپين، 9٨ آپارتمان و 7۵ باغچه و دو زن صيغهای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته اين تنها خبری نبود که از اين جلسه بــه بيرون راه يافت. رئيس کميســيون اقتصادی مجلس هم درباره دارايیهای مؤسســه کاســپين که بهتازگی در نقاط مختلف کشــور کشــف شــده، گفته: «دستگاههای قضائــی و وزارت اطلاعات در کل کشــور وارد اين پرونده شدهاند و متأسفانه شاهد هستيم که هر روز خبر پيداشدن دارايیهای مؤسســه کاسپين که در حسابهايی به غير از نام اين مؤسسه است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.