پرونده تازه قاضي كهريزك

Shargh - - سیاست -

به گــزارش ايلنا، غلامحســين اســماعيلي رئيس دادگستری اســتان تهران ديروز به تشــريح اتهامات يکی از قضات پرونده بازداشــتگاه کهريزک پرداخت و در پاسخ به اين ســؤال که «حيدریفر» يکی از قضات پرونده کهريزک دارای چه اتهاماتی بوده که به ۱5 سال حبس محکوم شده است؟ گفت: البته اين فرد دارای يک پرونده ديگر هم هســت که در حال بررسی اســت و چون اتهامات هنوز اثبات نشده است، من از بيان آن اتهامات معذورم.

ســخنگوی قوه قضائيه هم ماه گذشــته گفته بود حيدريفر دو پرونده قضائي دارد و به دليل ســه اتهام در يکــی از پروندهها به ۱5 ســال زندان محکوم شــده اســت. به گزارش ايرنا، غلامحســين محســنیاژهای، در پاســخ به ســؤالی دربــاره بازداشــت حيدریفر به اتهــام «اختلاس» گفته بــود او دو پرونده قضائي دارد که يکی از آنها «به نتيجه قطعی نرســيده اســت». به گفته محســنیاژهای، معاون سابق سعيد مرتضوي در پرونده ديگری که حکم آن صادر شده است «سه اتهام و نســبت به هر اتهام، محکوميت ســنگين» داشته که در نهايت «اشــد مجازات» يکی از اتهامها که ۱5 سال زندان بوده، درباره او اعمال شده است. شهريورماه سال گذشته خبر رسيد که علیاکبر حيدریفر، معاون امنيتی قاضی ســعيد مرتضوی، در زندان اوين محبوس است. اتهامات متعدد و عجيبي درباره او در فضاي رسانههاي غيررسمي منتشر شد. گفته شده بود حيدریفر، پيشتر نيز در بهمنماه ۱۳۹۴، مدتــی در بند چهار زندان اوين بوده اما با قرار وثيقه آزاد شده بود. علیاکبر حيدریفر، به همراه حسن حداددهنوی )معروف به قاضي حداد( و سعيد مرتضوی )دادستان ســابق تهران(، در جريان رســيدگي به جنايت کهريزك در ســال 88 با دســتور دادگاه انتظامی قضات در ســال 8۹ از سمتهای خود تعليق شــدند و همزمان مصونيت قضائي آنها نيز لغو شد. در ماجراهاي آن سال، محســن روحالاميني، امير جواديفر و محمد کامراني بعد از انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزك در روز ۱8 تير بر اثر ضربوشــتم بر نســوج نرم بدن جانباختند. حيدریفر دادياری بود که دستور انتقال بازداشتشــدگان به بازداشتگاه کهريزک را داده بود و بعدا در ماجــراي دادگاه کيفري کهريزك هم همه اتهامات را برعهده گرفت تا ســعيد مرتضوي را تبرئــه کنــد. حيدریفر که از او با نام عصای دســت مرتضوی نيز ياد میشــد، ســال ۹0 در نامــهای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشتشدگان کهريزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصردانستن مطبوعــات در پررنگکردن جنايات رخداده، خواســتار تقدير از کار خوب خود در شرايط فتنه شده بود.

نخستينبار سال ۹۱ بود که خبر دستگيري حيدريفر منتشر شــد آن هم بعد از اينکه خبر هفتتيرکشي او در پمپ بنزيني در حاشــيه اصفهان رسانهاي شد. آن زمان او يك قاضي تعليقي بود. حيدريفر معمولا در جلسات رســيدگي به دادگاه کيفري کهريزك شرکت نميکرد اما در ســومين جلسه حاضر شد و گفت: «سعيد مرتضوی در حوادث کهريزک «دخيل نبوده» و «من دســتور اعزام بــه کهريــزک را صادر کــردم». حيدریفــر همچنين با بيان اينکه «از اتفاقات داخل بازداشــتگاه بیخبر بودم» گفت «کهريزک دســتهگل اصلاحات است». به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر حيدریفر پيش از آغاز سومين جلســه دادگاه قضات کهريزک در جمــع خبرنگاران در پاســخ به اينکه «آيا شــما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اينکه وی مرخصی بــوده را تأييد میکنيد؟» گفت: «بله ولی مــن مرخصی نبــودم و از ابتدا تــا انتهای حوادث حضور داشــتم ». او افزود : «در زمــان حادثه ۱8 تير 88 ، پليس اطلاعــات جرم را مشــکوک دانســت و افراد را دســتگير کرد و مــن از حدود 800 متهم کــه روز ۱8 تير دســتگير شده بودند پس از پالايش اوليه ۳00 نفر را آزاد کــردم ». او ادامه داد : «روز ۱۹ تيرماه به همراه دو همکار قضائــي که بازپرس امنيت بودنــد، تحقيقات قضائي را آغاز کرديم و نســبت به صدور قرار اقــدام کرديم». اين قاضی تعليقــی اينگونه توضيح داد که «من به صورت مستقل و نسبت به مسئوليت قضائي که برعهده داشتم با اين موضوع برخورد کردم. ما تقصيری نداشــتهايم که بخواهيم مسئوليت آن را بپذيريم و هر اقدامی که انجام دادهايم بر اســاس مسئوليت قضائي بوده است». دست آخر هم گفت: «تمامی اتفاقاتی که در اين بازداشتگاه رخ داده، يک عمل خودسرانه بوده است».

ببخشيد، نمیبخشيم

ســعيد مرتضوی که اين روزها کمتر از او ســخن به ميــان میآيد، در ماجرای کهريزک از آنهايی اســت که نامش هيچگاه از ياد و خاطره مردم پاک نخواهد شــد. ســال پيش وقتی او در نامهای از خانواده جانباختگان حلاليت طلبيد و خواســت که او را ببخشــند، خانواده کشتهشــدگان بازداشــتگاه کهريــزک هــم در پاســخ درخواست او مبنی بر «ببخشيد»، گفتند «نمیبخشيم .»

آن روزها خواهر محمد کامرانی از جانباختگان در کهريزک خطاب به ســعيد مرتضوی نوشت «اين داغی نيست که با عذرخواهی فراموش شود» و «عذرخواهی شــما درمان نالههای جانســوز مــادرم و بغضهای پدرم نيســت. آنها برای فرزند عزيزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شــما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کرديد». هشت سال میشــود که محمد کامرانی، امير جوادیفر و محســن روحالامينی، در بازداشتگاهی که نامــش کهريزک بــود، جانباختند و ســعيد مرتضوی همان فردی که دســتور انتقال بازداشتشــدهها را به کهريــزک صادر کرد و ســالها منکر دستداشــتن در اين حادثه فجيع شــد، عذرخواهــی میکند، اما آصفه کامرانی، خواهر محمد کامرانی، گفته اســت «کابوس کهريزک تمامشــدنی نيســت و لکه ننگــش هم پاک نمیشــود؛ حتی با عذرخواهی شما آقای مرتضوی، آن هم بعد از هفت سال.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.