4گفتم سگوابالحسآنيمهنرعلديزاده ه درب جاراهيمخاطراپي روي ا رتيسشكصنلاحدطلابارند

Shargh - - سياست -

اصلاحطلبان در سالهاي ‪77 76،‬ و 78 توانستند سنگر به سنگر از پاستور، شورا تا مجلس را فتح کنند و تا ســال 84 در روندي معکوس همه را واگذار کردند. 20 ســال بعد اکنون با برخي تفاوتها، در شرایطي مشــابه قرار گرفتهاند. فکر ميکنيد اصلاحطلبان تا 1400 چه باید بکنند تا آن دور تکرار نشود؟

بخــش عمــدهاي از اتفاقاتــي که از 76 تــا 84 رخ داد، بیــش از آنکه ناشــي از عملکــرد اصلاحطلبان و قضاوت مردم در این زمینه باشــد، معلول این بود که در جریان اصلاحطلبي ســازوکاري وجود نداشت که همه فعالیتها را همسو پیش ببرد و این باعث شد اول شورا از دســت برود که آن هم به خاطــر درگیريهاي دروني شــورا بود و همیــن روند با سبکشــمردن وضعیت در انتخابات دوم شوراها ادامه پیدا کرد. در واقع اشتباهات سیاســي تاکتیکي در مقاطع مختلف باعث شــد چنین اتفاقاتي رخ دهد. بنابراین باید دقت شود تا دوباره چنین اشــتباهاتي صــورت نگیرد. اگر رونــد فعلي هماهنگي که در قالب شــوراي عالي سیاستگذاري اصلاحطلبان شــکل گرفته حفظ شــود، اصلاحطلبــان از آن نواحي آســیب نخواهند دید. باید از این پس عملکرد واقعي و عملیاتي اصلاحطلبي را در صحنه نشان دهیم. مردم در انتخابات ســالهاي 94 و 96 کاملا حزبي و گروهي رأي دادند. بنابراین از این پس این پرســش را مطرح خواهند کرد که عملکرد اصلاحطلبان با اینکه کرســيهاي مهم دولت، مجلس و شــورا را در دســت دارند، چه خواهد بــود. مثلا درباره برجام، مردم نفــس این کار را بهعنوان یــک موفقیت بــراي دولت تلقي ميکنند امــا از این به بعــد منتظر دیدن آثار برجام در زندگي خود هســتند. از این منظر کار دولت روحاني در چهار ســال آینده سخت خواهــد بود و باید بتواند توقعات مــردم را برآورده کند. مشــابه همین موضوع در شوراها هم وجود دارد. مردم بــه عملکردهاي واقعي در این مجموعهها نگاه و بر آن اســاس قضاوت ميکننــد و در انتخابات بعدي تصمیم خواهند گرفت.

کارنامــه اصلاحطلبي در چــه بخشهایي باید خود را نشــان دهد؟ بهویژه اینکه در سال 1400 دیگر مسائلي مانند بحران بهجامانده از دولت احمدينژاد یــا موضوع برجــام نميتواند در مرکــز توجه افکار عمومي باشد.

مهمترین مطالبه مردم موضوع معیشــت و مطالبه اقتصادي اســت. مردم البته به دنبال تحقق آزاديهاي فــردي و اجتماعــي و مطالباتي از قبیــل جامعه مدني و مردمســالاري هســتند و در این زمینهها چــه در بُعد سیاســت داخلي و چه مســائل فرهنگي و اجتماعي از دولت کارنامه ميخواهنــد، اما در حوزه اقتصاد کاهش ســطح فقر و افزایش اشتغال و ســطح معیشت و رفاه عمومي جامعه براي مردم خیلي اهمیت دارد. درواقع بخش عمدهاي از کارهایي که دولت یازدهم انجام دادمثل برجام - اگرچه ابعاد سیاسي آن بارز شد اما بخش درخورتوجهي از آن براي فراهمشــدن شرایط براي حل معضلات اقتصادي بود.

مــردم امــا در انتخابــات 96 بيــن گروهي که وعدههاي پرطمطراق اقتصادي ميداد و گروهي که ســعي ميکرد شــعارهاي خود را بر مبناي واقعيات مطرح کند، از وعدههاي اقتصادي عبور کردند. آیا فکر ميکنيد باز هم اقتصاد و معيشت مهمترین اولویت 1400 باشد؟

همین روحیهاي که مردم را وادار کرد امســال دست به چنین انتخابي بزنند، براي انتخابات ۱4۰۰ رشد خواهد کرد. این روحیه اما صدمه ميخورد اگر ببینند در زندگي اقتصــادي آنها گشایشــي حاصل نشــده اســت. مردم بین حــوزه اقتصاد و حوزههاي سیاســي و اجتماعي به دنبال تعادل ميگردند و اگــر دولت در زمینه اقتصادي تحولي ایجاد نکند، مردم صرفا پاي شعارهاي سیاسي و اجتماعي نميایستند.

فکر ميکنيد کابينه دوازدهــم باید چه ویژگياي داشته باشد که بتواند دولت دوازدهم را براي تحقق مطالبات مردم همراهي کند؟

کابینــه دوازدهم با اتکا به ســرمایه 24میلیوني رأي مردم باید بتواند در مســیر اصلي تحقق مطالبات مردم قرار بگیــرد. آقاي روحاني در درجــه اول باید وزرایي را انتخاب کند که مؤمن به آرا و راه و روش جریان اصلاحات و مشــي اعتدال و تفکر اعلامي شــخص آقاي روحاني باشند. شرایط دوره دوم هر رئیسجمهوري چنین است که ممکن اســت بعضي از اعضاي کابینه، فقط دو سال اول را در همســویي کامل بــا دولت و رئیسجمهور کار کنند و دو سال بعدي را براي هموارکردن مسیر در جهت گزینه بعدي ریاستجمهوري حرکت کنند. روحاني باید در این زمینه خیلي دقیــق عمل کند. بحث جوانگرایي هــم از موضوعات مهــم در چینش کابینه اســت. باید نیروهــاي جــوان وارد بدنــه دولــت و ســطوح بالای مدیریت در وزارتخانهها شــوند به طوري که این نیروها در دورههاي بعدي گزینههاي همان وزارتخانه شــوند. چهار سال آینده، چهار سال حساسي براي اصلاحطلبان و اعتدالیون اســت و فرصت ریسک وجود ندارد. باید به این امور توجه ویژه شود. اعضاي کابینه اولا باید مؤمن به منش، شــیوه و شخصیت اجرائي آقاي روحاني باشند و ثانیا توانمند و خبره در حیطه تخصصي. رئیسجمهوري همچنین در حوزه اقتصادي باید تیم هماهنگي انتخاب کند و یکي از این افراد را بنا به جایگاهش به عنوان لیدر تیــم اقتصادي قرار بدهد. براي انتخــاب اعضاي کابینه اصلا نباید نگاه ســهمیهاي حاکم باشــد و باید کارداني، شایستگي، مسئولیتپذیري و روحیه کار جمعي و تیمي و همینطور روحیه فداکاري و ازخودگذشــتگي، اولویت اصلي انتخــاب اعضاي کابینه باشــد. رئیسجمهوري نباید این دوره ریســک کند، چون هزینههاي آن دامن کل

جریان اصلاحطلبي و اعتدال را خواهد گرفت و دودش به چشم مردم خواهد رفت.

با توجه بــه مباحثي که طرح شــد، فکر ميکنيد شــاخص مدیریت اصلاحطلبانه چيست، بهویژه در حوزه شــهري و بهویژه در تهران. چه اتفاقي باید رخ دهد که بعــد از چهار ســال آن را محصول این نوع مدیریت بدانيم؟

مــن به چنــد عامل اشــاره ميکنم. اول پاکدســتي مدیران و سیســتم اســت تا اعتماد مردم بــه مدیریت شــهري بازگردد. دوم اینکه برنامههاي شــهري باید بر مبناي «انسانمحوري یا شــهروندمحوري» تدوین شود. درحالحاضر، توسعه ساختوساز، سختافزار )با توجه به ماشین( و زندگي ماشیني بر توجه به نیازهاي روحي و رواني و آرامش شــهروندان رجحان پیدا کرده اســت. هدف از ساختوســاز و توسعه ســختافزار باید تأمین آرامش و آسایش شهروندان باشــد، این در حالي است که زندگي مردم در شــهر تهران روزبهروز با ســختيها و مشــکلات بیشتري توأم ميشــود. نتیجه این ميشود که مــردم به جاي حصول آرامش، از فیزیک شــهر هم آزرده ميشــوند؛ یعني به جایي ميرســد که به فرض انجام زیباسازيها در شهر، عملا مردم از زیبایيها لذتي نميبرند. این به آن معني است که برنامهها انسانمحور نیســت. موضوع بعدي لزوم برنامهمحوري و انجام کار کارشناســانه و توجه به مدیریت مبتنــي بر علم و عقل اســت. موضوع بعدي شــفافیت است؛ باید ورودي و خروجيهاي درآمدي و مالي شهرداري روشن و در اختیار اعضاي شورا و مردم قرار بگیرد. این کار دو حسن دارد؛ یکي توجه به مطالباتي است که مردم طرح کردند و خواســتار شفافیت و ســلامت کار خدمتگــزاران خودشان هســتند و دیگري جلب همکاريهــاي مردم. مــن اعتقاد دارم در شهري مثل تهران که گفته ميشــود شــهرداري بدهيهاي سنگیني دارد، براي جذب منابع مالي باید به مردم تکیه کرد، نه اینکه عوارض را زیاد کنیم، بلکه باید براي تأمین هزینــه پروژههایي که نتیجه آن ارائه خدمات به مردم و افزایش رفاه عمومي است، آنها را به مردم واگذار کنیم و با سرمایه و مشارکت مردم آنها را انجام دهیم؛ کاري که از 28 سال پیش، بنده در کیش شروع کردم و بدون اینکه دولت ریالي هزینه کند، یک جزیره متروکه به یک شــهر زیباي هدفمند تبدیل شــد. وقتي ميدانیم که نه دولت پول دارد و نه شهرداري، شــهرداري باید بخش درخور توجهي از آنچه را در شــهر ســرمایهگذاري ميشود، به مردم واگذار کند؛ بهطوريکه مردم احساس کنند شهر را خودشان ميسازند و خودشان اداره ميکنند. شهر را مال خود بدانند و احســاس کنند کار دست خودشان است و شوراي شهر و شهردار فقط نقش برنامهریزي، هدایت و عمدتا حمایت از مردم را بر عهده دارند.

البتــه احتمال بــروز رانت هم در این دســت از واگذاريها وجود دارد.

نه. وقتي واگذاري به شکل مزایدههاي عام و شفاف و در جریان یک رقابت واقعي و البته با استفاده از نظارت شفاف شورا و سایر دستگاههاي نظارتي مسئول صورت بگیرد، محمل اســتفاده از رانت از بین خواهد رفت؛ مثلا در تهران ســه یا چهار پارک آبي وجود دارد. براســاس برآوردهــا، یکي از روشهاي درمان اســترس و تنش در شهرهاي بزرگ، استفاده مردم از پارکهاي آبي و به طور مشــخص آببازي اســت. بهاینترتیب براي ۱۰ میلیون جمعیت تهران، تعداد خیلي بیشتري از این پارکها لازم اســت که ميتوان سرمایهگذاري و احداث این پروژهها و امثال آن را واگذار کرد. بعضيهاي ميگویند اگر این کارها را بــه بخش خصوصي واگذار کنید و عوایدش را بخش خصوصي ببرد، پس درآمد شهرداري چه ميشود؟ باید گفت وقتي اساســا پروژهاي تعریف نميشود، درآمدي هــم وجود نــدارد. اما وقتــي پروژه تعریف ميشــود و

ســرمایهگذاري و احداث آن به بخش خصوصي واگذار ميشود، شــما ميتوانید عوارض مربوطه را قسطبندي کنید یا در شرایطي بگیرید، ولي وقتي پول ندارید خودتان ســرمایهگذاري بکنید و به بخــش خصوصي هم اجازه ســرمایهگذاري نميدهید، نه امکاناتي ایجاد ميشــود، نه درآمــدي خواهــد بود. من مســئولیت کمیســیون گردشــگري اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي تهران را عهدهدار هستم، چندین گروه هتلسازي «برند» دنیا مراجعه کردند و خواســتار ســرمایهگذاري و ایجاد هتل در ایران بودند. من حســب وظیفــه خودم در اتاق بازرگاني، آنها را به ســرمایهگذاران ایراني معرفي کردم. بعد از مدتي دیدم که هیچ خبري نشد، پرسوجو کردم، متوجه شدم شــهرداري منطقه مربوطه به سرمایهگذار خارجي گفته اســت براي دریافت مجوز ســاخت هتل، چنــد ده میلیــارد تومان بایــد عوارض بدهــد و همین امر موجب منصرفشــدن ســرمایهگذار شده است، این مســئله در چندین مورد تکرار شد. درحاليکه شهرداري ميتوانست به میزان عوارض قانوني در این پروژه سهیم بشود و بهاینترتیب تســهیلاتي براي ایجاد هتل فراهم کند یا عوارض را قســطي و پس از انجام ساختوساز و در مرحله بهرهبرداري دریافت کند تا این امر، تشــویقي براي سرمایهگذاري و ساخت هتل در تهران بشود. وقتي اعتراض کردیم، گفتند پس شهرداري از کجا کسب درآمد کند؟ گفتم وقتي از اساس هتلي ساخته نميشود، منبع کسب هرگونه درآمد کور ميشود. اما وقتي شــما مجــوز ميدهید و سهیم ميشــوید، به عنوان نمونه از دو ســال بعد که هتل ســاخته ميشود، شــما وارد فرایند کسب درآمد ميشوید. ما در جزیره کیش همین کار را انجــام دادیم، جزیره برهوت بود، بــدون هرگونه کمک دولتي تنها با جذب سرمایه بخش خصوصي و با بستههاي تشویقي، کیش را به یکي از مراکز تفریحي و تجاري تبدیل کردیم که از ابتدا به عنوان یک شــهر هدفدار و چند مأموریتي طراحي شد؛ یعني اهداف شــهر براي جلب توریسم، سرمایهگذاري، زندگي مردم، صادرات، واردات و... مشخص شد.

نميتوان گفت که براي تهران هدفي طراحي نشده است. اما هيچوقت نگفتهایم مثلا تهران قرار است پایتخت اقتصادي منطقه باشد؟ پایتخت مالي منطقه باشد؟ مرکزیتي براي برگزاري سمينارها و همایشهاي بينالمللي در امور مختلف تاریخي، فرهنگي، سياسي یا اقتصادي در سطح بينالمللي باشد؛ نه چنين چيزي را نگفتهایم

فکر ميکنيــد تهران با هدف برنامهریزي نشــده است؟ یعني آنچه در برنامههاي پنجساله آمده، این هدف را ندیده که تهران باید چه شهري باشد؟

نميتوان گفت که براي تهران هدفي طراحي نشــده اســت. اما هیچوقــت نگفتهایم مثلا تهران قرار اســت پایتخت اقتصادي منطقه باشــد؟ پایتخت مالي منطقه باشــد؟ مرکزیتي براي برگزاري سمینارها و همایشهاي بینالمللي در امور مختلف تاریخي، فرهنگي، سیاســي یا اقتصادي در ســطح بینالمللي باشد؛ نه چنین چیزي را نگفتهایم. یا مثلا گفتهایم تهران اولین شــهر هوشمند منطقه باشــد؟ نه، باز هم چنین موضوعي را نگفتهایم. آیا هدفگــذاري کردهایم که تهران مرکــز تولید نرمافزار در منطقه و فروش آن در ســطح جهان باشد؟ نه چنین هدفي طراحي نشــده اســت. درحالي که با این حجم از منابع انســاني بهویژه جوانان تحصیلکــرده و با ضریب هوشــي بالا، امکان تبدیلشــدن تهران بــه قطب تولید نرمافزاري منطقه با رویکردي جهاني وجود دارد. آنچه تا به امروز انجام شده، این بوده که سعي خوبي براي حفظ و توسعه فضاي سبز و پاکیزگي شهر صورت گرفته یا اینکه جمعآوري بهموقع پسماندها و تلاشهایي که در جهت تســهیل رفتوآمد در ســطح شــهر و احداث بزرگراهها و تونلهــا و احداث خطوط ویــژه حملونقل عمومي و فعالیتهایي هرچند ناکافي، ولي ارزشــمند در توســعه مترو صورت گرفته، خوب بوده و باید قدرداني شــود، اما روشن نشده تهران قرار است به چه شهري به چه هویتي، با چه کارکــردي و داراي چه موقعیت بینالمللي تبدیل شــود؟ مثلا تهران ميتواند به یک مرکز بــراي برگزاري همایشها و کنفرانسهاي بینالمللي تبدیل شود. شما شرمالشیخ مصر را در نظر بگیرید؛ منطقهاي در مصر که براي این منظور ســاخته شده اســت. اگر تهران به مرکز برگــزاري کنفرانسهاي علمي، فرهنگــي و تاریخي دنیا تبدیل شود، آنهم با ساختن چند هتل و سالن اجتماعات بینالمللي، ميدانید چه میزان رفتوآمدهاي اســتادان، شــخصیتها و افراد... افزایش خواهد یافت و از قِبل آن چه اعتبار و جایگاهي نصیب ایران و تهران خواهد شــد. فکر ميکنید این کار چه کســي است؟ کار دولت است؟ کار وزارت راه و شهرســازي اســت؟ نه، این قبیل کارها، مأموریتهاي شهرداري هستند. ↙

فکر ميکنيد که اگر قرار باشــد چند کارِ ویژه براي تهران تعریف شود که در این فرصت چهارسال انجام آن در اولویت قرار بگيرد، چه موضوعاتي باید باشد؟

یکي از موضوعات مهم شهرداري، تأمین منابع مالي است. بهویژه آنکه براساس اطلاعات موجود، بدهکاري ســنگیني هم دارد. دیگري اســتفاده بهینه از نیروهاي موجود در شهرداري است. شهرداري به لحاظ مدیریتي و بدنه کارشناســي داراي نیروهاي ارزشمندي است که باید بین آنها هماهنگي و همسویي برقرار شود. کارکنان و کارگران شــهرداري اعم از شــاغلان و بازنشســتگان آنها نیروهاي دلســوز و زحمتکش و ارزشمندي بوده و هرکدام از آنها ســرمایههاي پربهایي هســتند. مثلا چرا نبایــد درباره انتخاب شــهردار از بیــن نیروهاي موجود در شهرداري گزینهاي معرفي شــود؟ چرا باید بیرون از مجموعه شهرداري نیرو معرفي شــود؟ چرا نیروها در این جهت ساخته نشدهاند؟ حتي درباره اعضاي شوراي شــهر، همه و همیشه اعضاي شوراي شــهر از بیرون از شهرداري نامزد و انتخاب ميشوند. همچنین شهرداري باید در فرایندي به شــوراي شــهر و مردم گزارش دهد. علاوه بر اینها درباره تهران بهطور ویژه باید گفت موضوع آلودگي هوا و ترافیک دو موضوع بســیار مهمي هستند که باید در اولویت قرار بگیرند. البته توجه به این مسئله نبایــد پرداختن دقیق و عمیق بــه معضلات فرهنگي و اجتماعي را تحتالشعاع قرار دهد. تهران درحالحاضر با معضلات بسیار ســنگین اجتماعي و فرهنگي بهویژه مســئله کــودکان کار، زنان خودسرپرســت، تکديگري و ناهماهنگــي در پرداختــن به مســائل فرهنگي مردم دستوپنجه نرم ميکند. درباره مسائل اجتماعي باید از سمنها کمک گرفت. سازمانهاي مردمنهاد در سالهاي اخیر با نیت خیر مردم و افکار نوعدوســتي شــهروندان رشد قابل ملاحظهاي داشــتهاند. مثلا همین مجموعه خانه خورشــید، نشان داده اســت که چه قابلیتهایي ميتواند از ســوي ســازمانهاي «مردمنهاد» بروز کند و ميتوانند چه حجمي از مشــکلات را مرتفع کنند. یکي از وظایف اصلي شــهرداري رسیدگي به معضل اعتیاد، زنان بيسرپرست یا کارتنخواب و کودکان کار و... است. بيشــک بهترین راهحل این مشکلات کمکگرفتن جدي از این سمنهاســت تا این معضلات را به شکل عاطفي و انســاني و نه با برخوردهاي ســخت و خشن حل کنند و شــهرداري باید به صورت جدي از این ســازمانهاي مردمنهاد حمایت کنــد. اما همانطور که گفتم معضل ترافیک و آلودگــي خیلي موضوع مهمي اســت. یکي ميگوید دست محیط زیست اســت و دیگري تقصیر را گردن دســتگاه دیگري مياندازد. اما نباید اینقدر دنبال مقصر گشــت. مقصر مشخص است. خیابانهاي تهران ظرفیت و کشــش الگوي موجود حملونقل شــهري و اســتفاده نامتعــارف از خودروهاي شــخصي را ندارند. آلودگــي هواي تهران عمدتا ناشــي از تردد خودروهاي بیش از ظرفیت شــهر، اعم از ســواري، موتورسیکلت و خودروهاي عمومي اســت. لذا راهحل مشخص است، حجم تردد باید کاهش پیدا کند. راه آن چیست؟ توسعه حملونقــل عمومي اعــم از اتوبوس، تاکســي و مترو. چگونــه؟ باید راحتي مــردم را در سیســتم حملونقل عمومــي در نظر بگیریم. مــردم درحالحاضر از مترو و اتوبوس اســتفاده ميکنند، ولي راحت نیستند، در مسیر این استفادهها همیشــه با مشکل مواجه هستند و حتي ميتوان گفت بهعنوان یک شهروند نوعي تحقیر را شاهد هستند. اینجاســت که طراحي برنامههاي انسانمحور براي شهر معني پیدا ميکند. شــهروند باید در استفاده از وســایل نقلیه عمومي و مترو احســاس راحتي بکند، تکریم شود، با فشــار و هلدادن و... مواجه نباشد، حالا اگر تعداد واگن مترو زیاد شود، فاصله ایستگاهها کم شده و از هزار متر به 3۰۰ متر برســد - مثــل آنچه در برلین، لندن، توکیو، پاریس و شــهرهاي بزرگ دنیا وجود داردو مردم از هر نقطهاي که محل کارشــان، زندگيشــان یا محل مراجعهشــان اســت با فاصله ۱5۰ متر به اولین ایســتگاه مترو برســند و وقتي وارد مترو شدند نه هشت ۱۰ دقیقه، بلکه با دو دقیقه معطلي ســوار قطار بشوند و بهجاي فشــار و هُل، صندلي راحتي در اختیارشان قرار بگیرد، دیگر نیازي به اســتفاده از وسایل نقلیه شخصي احســاس نميکنند و هم از تردد خودروهاي سواري در سطح شهر کاسته ميشود، هم ترافیک تا اندازهاي سبُک ميشــود و هم آلودگي برطرف ميشود. وقتي معضل ترافیک حل شود، اعصاب مردم راحت است و جلوههاي بصري شهر خود را نشان ميدهد و مردم از زندگيکردن در چنین شهري لذت ميبرند. اینها همه با مشارکتدادن مردم در سرمایهگذاريها و کشاندن سرمایههاي مردم از برجسازي یا واردات خودروهاي سواري به توسعه مترو، افزایش خطــوط مترو و افزایش واگنها عملي اســت. بنابراین تنها راهحل جلب اعتماد مردم و نیز اعتمادکردن به مردم در مدیریت شهري است.

اگر بخواهيم مروري اجمالي بر ثبتنام شــما در انتخابات داشته باشيم، لطفا بگویيد که چرا ثبتنام کردید و چرا انصراف دادید؟

مــن از ســال 92 به اینســو برنامه داشــتم که وارد مدیریت شهري شوم.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.