مرجان توحيدي

Shargh - - سياست -

پيروزي در انتخابات ریاســتجمهوري و شــوراي شــهر از یک طرف و حضور قدرتمند در مجلس از طرف دیگر، شــرایط را اگر از یک سو براي جریان اصلاحطلب مســاعد جلوه ميدهد تا بتواند منویات خود را عملياتي کند اما از ســوي دیگر همين فرصت ميتواند تهدید بالقوهاي هم در دل خود داشته باشد. اصلاحطلبان در دوره بعدي انتخابات در شــرایطي قرار ميگيرند که الزاما بر مبناي کارنامه و عملکرد خود ارزیابي ميشــوند. به عبارت دیگر، شــرایط انتخابات آینده ایجابي خواهد بود؛ آنان در آینده در معرض قضاوت افکار عمومي قرار خواهند گرفت و باید دســتاوردهاي خود را براي مردم به نمایش بگذارند. دراینباره با محسن مهرعليزاده به گفتوگو نشستيم و نظر او را جویا شدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.