هشدار به آمريكا و متحدان آسيايي واشنگتن

Shargh - - جهان -

کرهشمالي بار ديگر يك موشك بالستيك ميانبرد را امتحــان کرد؛ اما اينبار در آســتانه روز اســتقلال آمريکا و نشســت رهبران کشورهاي عضو «گروه۲۰»

.) طبق گزارشهاي منتشرشــده، اين موشک نســبت به موشک آزمايششده قبلي، مدت بيشتري پرواز کــرده و ســپس در آبهاي ژاپن فــرود آمده اســت. به گــزارش آسوشــيتدپرس، ايــن آزمايش موشــکي جديدتريــن آزمايش در ميــان مجموعه تستهايي است که ميتواند کرهشمالي را قادر کند موشــکي با قدرت حمل کلاهــک اتمي و با بردي تا خاک آمريکا بســازد. فرماندهي مقر پاسيفيک ايالات متحده با اشاره به اينکه موشــک تازه آزمايششده تهديدي براي خاک آمريکا به شــمار نميرود، محل پرتاب موشــک را حوالي پايگاه هوايي «پانگييون» اعلام کرد و گفت: اين موشک پيش از فرودآمدن در درياي ژاپن، مسافتي ۳7دقيقهاي را پيموده است. از سوي ديگر، ستاد مشــترک ارتش کرهجنوبي نيز برد اين موشک بالســتيک را ۹۳۰ کيلومتر، برابر با 57۸ مايل، برآورد کرد؛ اما درباره ارتفاع صعود موشــک اظهارنظري نکرد.

هنوز جزئيــات دقيقي از اين آزمايش موشــکي از ســوي کرهشــمالي منتشــر نشــده اســت. طبق گزارشهــاي منتشرشــده از ســوي اين کشــور، اين آزمايش موفقيتآميز بوده و نوع موشك بينقارهاي و دوربــرد بوده اســت. به گفته ناظــران، همزماني اين آزمايــش با رويدادهاي جهاني، نشــان ميدهد پيونگيانگ با انجام اين اقدام، قصد دارد به واشنگتن و متحدان آسيايي او، سئول و توکيو، هشدار بدهد.

يک مفسر نظامي در سئول ميگويد: موشکهاي کرهشــمالي بردي بين ۸۰۰ تــا ۹۰۰ کيلومتر دارند و درصورتيکه با زاويه پرواز ۴5 درجه شــليک شوند، در 1۰ دقيقه به هدف ميرســند . «يوشيهيده سوگا ،» سخنگوي دولت ژاپن، تأييد کرده توانايي اين موشک جديد بيشتر از نوع اولي آن است. او تخمين زده که ارتفاع اين موشــک نيز بالاتر از ارتفاع موشــکهاي قبلي بوده اســت. در همين حــال ، «دونالد ترامپ » رئيسجمهوري آمريکا، نيز در توييتي نوشــت بعيد ميدانــد کرهجنوبي و ژاپن بيش از اين بتوانند با اين موضوع )آزمايشهاي موشــکي کرهشــمالي( کنار بيايند . «شــينزو آبه »، رئيسجمهوري ژاپن، بهشدت به آزمايش موشــکي کرهشمالي انتقاد کرده و گفنه است: برنامه موشــکي پيونگيانگ يک تهديد بزرگ است. او افزود : «آزمايش موشکي اخير نشان داد اين تهديد بزرگتر شده است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.