سازمان نظامپزشکی جانبدارانه برخورد نکرد

Shargh - - شت عباس كيارستمي -

نیلوفــر رضایــی: هنوز پس از گذشــت یکسال از درگذشت عباس کیارستمی ، کارگــردان نامدار ایرانــی، همه جوانب بیماری و درگذشــت او بهخوبی آشکار نشده اســت. به همین مناسبت، با آقای دکتر ایرج خسرونیا ، رئیس هیئتمدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفتوگو کردیم تا به ایــن حادثه از دید جامعه پزشکی ایران نگاه کنیم.

آقای دکتر در ابتدا، شرح خلاصهای از روند بیماری و درمان آقای «کیارستمی» ارائه میکنید؟

در مورد روند بیماری آقای «عباس کیارستمی» باید گفت وی به دلیل یک بیماری روده، به بیمارستان آراد مراجعه کرده و در آنجا کلونوسکوپی میشــود. پزشکان تشخیص میدهند که باید عمل جراحی شود. وی به بیمارستان دیگری منتقل شده و در آن بیمارستان تحت عمل جراحی قرار میگیرد. متأســفانه دچار عارضه میشود و عارضهشان هم مدتی طول میکشــد. در همان بیمارستان مدتها تحت درمان بود و بعد از مدتی با بهبودی نسبی مرخص شد و بیرون از بیمارستان هم تحتنظر بود. بعد برای ادامه فرایند درمان به خارج از کشــور میرود که به دلیل تشخیص اشتباه، تحت درمان با داروهای ضدانعقاد قرار میگیرد و دچار خونریزی مغزی میشود و فوت میکند.

گفتید پزشــکان خارج از کشور تشخیص اشتباه دادند، درحالیکه پزشکان خارجی هم مدعی هستند پزشکان ایرانی اشتباه کردند.

مــا از روی پرونده صحبــت میکنیم. پروندهاش در دســت من بود، پزشــک خارجــی هم چنین صحبتی نکرده اســت. آنها فکــر کردند که آقای «کیارســتمی» آمبولی ریه داشته و به همین دلیل «هپارین» تجویز میشود. این در حالی است که آقای «کیارستمی» در همان زمان داروی ضدانعقاد دیگری هم مصرف میکرد. در نتیجه دچار خونریزی مغزی شــد. در پروندهاش ذکر نشده که در ایران کوتاهی شده است. پروندهاش در نظام پزشکی موجود است.

این صحبتهای شــما در حالی است که مدتها پزشکان ایرانی گله میکردند که پزشکان فرانسوی پرونده پزشکی او را به ما نمیدهند که ما بتوانیم دلیل اصلی فوت وی را تشخیص دهیم.

نظــام پزشــکی اعلامیه رســمی داد کــه دلیل اصلــی مرگ، خونریزی مغزی بود. لازم به ذکر است که در ایران تشخیص دادند کــه بیمار مبتلا به آمبولی ریه اســت و داروی مناســب هم برایش تجویز شــد، اما در خــارج گمان کردند که خودشــان برای اولینبار متوجه این مشکل شدهاند و درمان را آغاز کردند.

بهتر نبود بــرای موارد تا ایــن درجه از اهمیت، یک پزشــک یا کارشــناس و متخصص امور پزشکی با پرونده کامل همراه بیمار، برای ادامه درمان به خارج برود تا این اختلالها در روند درمان پیش نیاید؟

اولا که ایشــان بدون اجازه و مشورت پزشــک معالج به خارج رفته اســت، ضمن اینکه زمانی که وی از بیمارســتان مرخص میشود، حال عمومیاش خوب بوده. زمانی که ایشــان از بیمارستان مرخص میشود، به بیمارســتان دیگری برای ناراحتیهای چشم و گوش مراجعه میکند که پروندهاش هم موجود اســت. به بیان دیگر اگر حال عمومی ایشان بد بود، برای معاینه چشم و گوش اقدام نمیکرد. به بیان دیگر حال عمومی وی مســاعد بود و نیازی به همراهی کســی نبود، مضافبراین، پزشک و بیمارســتان هم رضایت نداشتند که ایشان برای ادامه درمان به خارج از کشور بروند.

بعد از درگذشــت آقای «کیارستمی»، جامعه هنرمندان، سیستم درمانی را مقصر قلمداد کرد. شما چه توضیحی دارید؟

در نظر داشــته باشــید که اولین شــاکی این وضعیــت و این پرونده، ســازمان نظامپزشــکی بود. بعد هم خود ســازمان نظامپزشکی شروع کــرد به تحقیقات که چــرا چنین حادثه ناگواری بــرای این هنرمند عزیز روی داده اســت. بعد هم وزارت بهداشــت پیگیر این ماجرا شــد. پس میبینیم، هم وزارت بهداشــت و هم نظامپزشــکی نهایت توان خود را برای آشکارشــدن جوانب مختلف این پرونده بــه کار گرفتند و اصلا این موضوع صحت ندارد که کســی میخواست پردهپوشی کند زیرا، هم ما پزشکان قســم خوردیم که حامی بیماران باشــیم و هم این موضوع در اساســنامه سازمان نظامپزشکی ذکر شده اســت. ما روزانه بین 30 تا 40 پرونده را بررسی میکنیم که در بیش از نیمی از موارد، حکم علیه پزشک صادر میشــود پس این ادعا که نظامپزشکی، جانبدارانه برخورد میکند و از پزشــکان حمایت میکند، ادعای درستی نیست. ما خدمات درمانی خود را بدون تبعیض به همه بیماران ارائه میدهیم، چه آن فرد هنرمند عزیز مانند آقای «کیارســتمی»، چه وزیر و وکیــل و چه یک فرد عادی و چه پزشکی دیگر. مگر خود پزشکان، زمانی که بیمار میشوند، زیر عمل نمیمیرند؟ حتما در جریان هستید که چندی پیش خانم دکتری زیر عمل درگذشــت. ما به همه پروندهها با دقت رسیدگی میکنیم. پرونده آقای «کیارســتمی» هم با دقت مضاعف بررسی شد. ما پروندهها را با حضور پنج تا هفت کارشــناس بررســی میکنیم، اما پرونده آقای «کیارستمی»، با حضور حدود 30 کارشــناس بررســی شــد. پس نمیتــوان گفت که نظامپزشکی جانبداری کرد. ما واقعا متأسفیم که چنین هنرمند عزیزی را از دست دادیم.

برخــی بر این باورند که آقای «کیارســتمی»، به دلیل نداشــتن اطلاعات کافی از دســتاوردهای جدید پزشــکی و همچنین به دلیل پایبندنبودن پزشکان به مسئولیتهای خود، درگذشته است و از این لحاظ پزشکان مستحق انتقاد هستند.

هماکنون پزشکان ما نسبت به پزشکان اروپا و آمریکا، پزشکان حاذقی هســتند و عملکردشــان هم مطلوب اســت. هماکنون در ایران، سالانه 400میلیون مورد فعالیت پزشــکی و درمانی صورت میگیرد. پزشــکان ما، پزشکان بســیار مطلع و بادانشی هســتند و به همین دلیل است که پزشــکان ایرانی، در اروپا و آمریکا، بســیار موفقند و از پزشکان ایرانی در بیمارستانهای اروپا و آمریکا اســتقبال میکنند و بسیاری از آنها هم در کشورهای دیگر رئیس بخش و رئیس بیمارستان هستند یا مسئولیتهای مهــم دیگری را برعهــده دارند که همــه این موارد بیانگــر بهروزبودن اطلاعات علمی پزشکان ایران است.

و سخن آخر؟

من امیدوارم رســانهها و وســایل ارتباطجمعی بهگونهای رفتار کنند که بین همه اصناف، اعم از پزشــکان و هنرمنــدان و دیگران، همدلی و همراهی وجود داشته باشد و وضعیت بهگونهای باشد که رضایت همه جلب شــود، نهاینکه پزشــکان از هنرمندان گله داشــته و هنرمندان به پزشکان بیاعتماد باشند. همه ما باید تلاش کنیم که وضعیت ما از آنچه امروز هست، بهتر شود. اگر هم عیبونقصی وجود دارد، با انتقاد رسانهها این عیبونقصها شناسایی شوند و برای حل آنها چارهاندیشی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.