کنفرانس بینالمللی مقابله با گردوغبار؛ چرا در ایران؟

Shargh - - صفحه اول - معصومه ابتکار

شــاید تا چنــد ســال پیش موضــوع گردوغبــار در میــان مســائل مختلف محیط زیست در ســطح منطقه و جهان برای مجامع بینالمللی، سازمان ملل و ســازمانهای وابســته چندان اهمیت و جایگاه ویژهای نداشت و شاید علت آن این بود که نسبت به این مســئله نگاه جامع علمی وجود نداشت تا توجهها به آن جلب شود. اما اکنون دنیا میداند تغییر اقلیم اثرات ســوئی بر جای گذاشــته و لازم است نهادهای بینالمللی برای کاهش این اثرات منفی اتفاق نظر جدیتری داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مسئله و تبعاتی که توفانهــای گردوغبار برای مردم و شــهروندان به وجود آورده، در سالهای اخیر و به طور مستمر و فعال از سال 1393 در مجامع مختلف بینالمللی، ازجملــه مجمع عمومی ســازمان ملل و مجامع مرتبط، نشســتها و جلســاتی را بــرای رایزنی و مذاکــره دراینبــاره برگــزار کرده اســت. در این جلسات دیدگاههای ایران و مشکلاتی که ریزگردها برای کشور ایجاد کردهاند، گزارش شده و از سازمان ملل خواستهایم دراینباره رویکرد فعالی را اتخاذ کند و اقدامات لازم را انجام دهد. اولین نتیجه این پیگیریها، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بــود که حدود دوســالونیم پیش صــادر و باعث شــد تا در گزارش دبیر کل ســازمان ملل وضعیت توفانهای گردوغبــار در دنیا تعریــف و ابعادش مشخص شــود که چه کشورهایی را دربر میگیرد و چه عــوارض و تبعاتی دارد. قطعنامه بعدی نیز در مجمع عمومی ســازمان ملل صادر و براساس آن تصمیم گرفته شــد اجلاسی بینالمللی درباره راههای عملی مقابله بــا توفانها و گردوغبار در تهران به وســیله سازمان ملل برگزار شود. سپس مجمع وزیران محیط زیســت جهان جلسهای در مقر ســازمان ملل در نایروبی برگــزار و قطعنامه دیگری دراینباره صادر کردند و از ســوی دیگر در نشست منطقهای در اسکاپ نیز موضوع مقابله با ریزگردها مهم تلقی و قطعنامهای دراینباره صادر شــد. در ادامه نیز نشستی تخصصی از سوی ایران در حاشــیه کنوانســیون تغییر اقلیم در مراکش با حضور دو معاون دبیرکل ســازمان ملل برگزار شد که بســیار مهم بود و از زوایــا و ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته شــد. بنابرایــن علت انتخاب ایران بــرای برگزاری این کنفرانس هم بهواســطه آســیبهای مهم اجتماعی و اقتصــادی بوده که کشــورمان از پدیده گردوغبار متحمل میشــود و هم اینکه راهبری موضوع در ســطح بینالمللی با پیگیریهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته اســت. هدف اصلــی این کنفرانس نیــز همگرایی و همــکاری بینالمللی و منطقــهای و بهکارگیری سازوکارهای فنی و حقوقی برای حل معضل پدیده گردوغبار است که امیدواریم بتوانیم استفاده خوبی از این فرصت داشــته باشــیم و دســتاوردهای آن مورد توجه سازمان ملل و سایر مجامع بینالمللی قرار گیرد. از ســوی دیگر، تابآوری و ســازگاری با شرایط محیط زیســت کنونی اهمیت بسیار دارد و آمادگی در مقابله با این بحرانها مســئله مهمی اســت که باید با اســتفاده صحیح و بهینه از منابع طبیعی و به صورت پایدار صورت گیرد. در نشست تهــران، ســخنان رئیسجمهوری اســلامی ایران بســیار راهبردی و ترسیمکننده مسیری شفاف بود. دکتر روحانی حل معضلات محیط زیســت را فقط بــا همکاری ممکن دانســت و تأکید کــرد که باید سیاســت برد- برد را در مســائل محیط زیست نیز در پیــش گیریم و روشــی را انتخاب کنیم که همه برنده باشــند. اقداماتــی که با کشــورهای عراق، افغانستان و ترکمنستان آغاز شــده، امید است به دیگر کشــورها تسری یابد و در ســایه گفتوگو به طرحهای مشترکی برســیم که به نفع کل منطقه باشد؛ باید حس کنیم همگی اعضای یک خانواده هســتیم. این جملهای کلیدی اســت که راهحلها باید برد - برد باشــد و درســت نیســت برای حل مشکل یک کشور، دیگر کشورها دچار بحران شوند. پدیده گردوغبار بهعنوان موضوعی که منشأ آن در یک کشــور و تأثیر آن بر مناطق دیگر است، باید با نگاه بینالمللی دنبال شــود و امیدوارم کنفرانس مورد بحث در شــکلگیری ارادهای قوی و اثرگذار در سطح منطقهای و بینالمللی در مواجهه عملی با توفانهــای گردوغبار و کاهش عوارض و آثار آن با مدیریت بهتر ســرزمینها موفق باشد. بههرحال ایران تلاش میکند تا از این فرصت بهدســتآمده بــرای آشــنایی و بهکارگیری فناوریهــای نوین و همکاری با گروههای مختلف و مرتبط استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.