زیادهخواهی همسایگان و جان ایرانیان

Shargh - - صفحه اول - عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

در ســال 1364 و در حاشیه یک نشست علمی، شــهروندی اهل ترکیه بــا غرور توضیــح میداد که دولت ما از فضای جنگ بین ایران و عراق اســتفاده کرده و 11 ســد و ازجمله سد بزرگ آتاتورک را روی رود فرات احداث کرده اســت. ســد آتاتورک با ظرفیتی بیش از چندصد برابر ســدهای متوسط در کشورمان در شرایطی در ســال 1992 میلادی به پایان رسید که باعث شــد نطفــه بحران خشکســالی در مناطق شــمالی و مرکزی ســوریه بسته شــود. اگر اکنون جهان بیش از شش سال اســت که تراژدی جنگ داخلی ســوریه را با اندوه نظاره میکند، بدونشک باید یکی از ریشــههای آن را در افتتاح سد آتاتورک جســتوجو کنند. ســدی که اگــر درون مرزهای آن کشــور شــکوفایی کوتاهمدت داشــت اما برای همسایگان کاسهای از خشکی و انباشت بیانتهایی از ریزگــرد به بار آورد. البتــه صادرکنندگان ریزگرد فقط به این بســنده نکردند. آنان با زدن کلنگ سد «ایلیسو» در ســال 2006 روی رودخانه دجله قرار اســت از سال 2019 به برداشــت 30 میلیارد از 80 میلیــارد مترمکعب آب رود دجلــه مبادرت کنند. بدون تردید افتتاح این سد به بیابانزایی در پیرامون اروندرود در کشورهای ایران، عراق و سوریه افزوده و تیــر خلاصی به ادامــه بحران زیســتمحیطی منطقه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.