چرخش رئیس کل بانک مرکزی

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد:

برونداد نشســت مشــترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشــکلات ســپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یــک خط اعتبــاری از ســوی بانک مرکــزی برای حل مشکلات سپردهگذاران کاسپین شد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.