هرچه میتوانید روی موشک کار کنید

Shargh - - صفحه اول -

دفتر حفظ و نشــر آثــار حضــرت آیتاللهالعظمی خامنهای:

ســاعاتی پس از یورش غرورآفرین موشکی ســپاه پاســداران به مراکز تجمع داعــش در دیرالزور ســوریه، حضــرت آیتالله خامنــهای، مقــام معظم رهبری، در دیداری صمیمانه با ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.