اص وايزرنيودلابحطهل بانرئيسج سمجرلنسوباشتمهوکر بار بسري ونزراه

Shargh - - سیاست -

گروه سياســت، مرجان توحيدی:

کميتهای پنجنفره از ســوی فراکســيون اميد با عنوان کميته تعامل با دولت شکل گرفته است تا درباره کابينه دوازدهم با رئيسجمهور رايزنی داشته باشد. اعضای اين کميته را محمدعلی وکيلــی، بهرام پارســايی، عبدالکريم حســينزاده، محمدرضــا تابش و اليــاس حضرتی تشکيل میدهند. درخواســت اين کميته برای ديدار با روحانی در تاريخ 21 خرداد ســال جاری ارائه شده که هنوز روحانی به آن پاسخی نداده است. به گفته محمدعلی وکيلی، دليل تعييننشــدن وقت از سوی رئيسجمهور برای اين ديدار، برنامه متراکم روحانی در اين ايام بوده، اما در نهايت اين ديدار برگزار خواهد شد. قبل از تشکيل کميته تعامل با دولت، کميتهای سهنفره با حضور محمدعلی وکيلی، بهرام پارسايی و عبدالکريم حســينزاده که نمايندگان فراکســيون اميد در ســتاد مرکزی روحانی بودند، تشــکيل شده بود. وکيلی در گفتوگوی خود با «شــرق» میگويد «اين کميته جلســات مستمری با اسحاق جهانگيری داشته و در اين جلسات درباره کليات کابينه صحبت شده اما وارد مصاديق نشدهاند». وکيلی همچنين از تهيه گزارش بررسی عملکرد دولت يازدهم از سوي فراکســيون خبر داده و ادامه میدهــد: «در ديدار با روحانــی اين گزارش تقديم خواهد شــد». او درباره محتوای گزارش هم توضيح میدهد: «مجموعهای از شــاخصها را مبنای تهيه اين گزارش قرار داديم که عبارتاند از شاخص گفتمانی، شاخص عملکرد، مقبوليــت، رويکــرد و همچنين شــاخص همراهی کابينه يازدهم با حســن روحانی». او ادامه میدهد: «برای هريک از اين شاخصها هم ضريب يک تا پنج در نظر گرفتيم و از اعضای فراکســيون خواستيم به وزرا از يک تا پنج نمــره بدهند».وکيلی درباره اينکه کداميک از وزرا بيشــترين و کمتريــن نمره يا امتياز را از ســوی اعضای فراکسيون کسب کردهاند، صحبتی نمیکند... . اما درباره احتمالی که محمدرضا تابش به تازگی طرح کرده، مبنی بر اينکه تنها پنج يا شش عضو کابينــه يازدهم تغيير خواهند کــرد، میگويد: «براســاس گزارش ارزيابی که تهيه شــده، بالای 5۰ درصــد کابينه بايد تغيير کند. علاوه بر اين براســاس صحبتهــای رئيسجمهور و نيــز مطالبه جامعه بايد ايــن حجم از تغييــر رخ دهد». تأکيــد بر لزوم تغييــر کابينه از يک طــرف و از طرف ديگر، توجه به پشتوانه رأی مردم در انتخابات رياستجمهوری، اين را نشــان میدهد که انتخاب رويکرد اصلاحطلبانه برای کابينــه دوازدهم بايد از جمله مواردی باشــد کــه در رايزنیهــا مورد توجــه قرار بگيــرد. وکيلی درهمينباره میگويد: «من شخصا معتقد هستم که آقای روحانی بايد به مخالفان هم در کابينه ســهم بدهــد. اما مخالــف شناســنامهدار و دارای هويت. يعنی نظر 15ميليونی که به آقای رئيســی رأی دادند هم بايد با سهمدادن تأمين شــود. اما روحانی نبايد به دونبشــیها و سهنبشیها ســهم بدهد». وکيلی در توضيح بيشــتر میگويد: «منظورم اين اســت که نبايد جريان دورو را به رســميت شناخت، بلکه بايد گفتمانهای رسمی را به رسميت بشناسيم. از طرفی در تغيير کابينه بايد موضع گفتمانی روشــن باشــد. در اينجــا بايد گفتمان پيروزی که مشــخصا گفتمان اصلاحطلبی اســت، روشــن باشــد. علاوه بر اينکه ميزان همراهی وزرا با رئيسجمهور و نيز جسارت و شجاعت مديران هم بايد در نظر گرفته شود.»

کابینه اصلاحطلبانه پاسخ به رأی مردم است

تأکيد بر رويکرد اصلاحطلبانه کابينه دوازدهم از جمله مطالباتی اســت که همه فعالان سياسی اين جريان و نيز اعضای فراکسيون اميد بر آن تأکيد دارند. قبــلا عبدالکريم حســينزاده هم گفته بــود که بايد کلان گفتمــان کابينه دوازدهم اصلاحطلبی باشــد. بايــد ردپــای رأی 42ميليونــی روحانــی خــود را در کابينــه نشان دهد». محمود ميرلوحی فعال سياسی اصلاحطلب هم درهمينبــاره بــه «خبرآنلاين» گفتــه اســت: «اصلاحطلبــان کــه ســهمخواهیای از رئيسجمهــور نکردهانــد امــا مــن از کســانی کــه معتقد به ســهمخواهی اصلاحطلبــان هســتند، میپرســم کــه میخواهيد روحانی از دلواپسان در دولــت خــودش اســتفاده کنــد؟! همه متوجه شــدهاند که معنــی رأی مردم چه بود. مردم میخواســتند که دلواپســان نباشند و نگاه اصلاحطلبانه در کشور حاکم شود. بنابراين اگر اصلاحطلبان بگويند که کابينه بايد اصلاحطلبانهتر شــود، بــه معنــی ســهمخواهی نيســت بلکــه مناسبترين پاسخ به خواســته و رأی مردم است.» او میگويد: «مــا بهغير از نيروهــای اصلاحطلب و اصولگرا دســته ديگری نداريــم و کابينه فراجناحی معنــا ندارد. مــا که کســی را نمیشناســيم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاحطلب يا اعتدالی. بنابراين دولت فراجناحی يک موضوع فرضی اســت. انتظار بهحق مردم اين اســت که کابينه بهويژه در سياست داخلی، اصلاحطلبتر شود .»

تصویب شاخصهای بررسی کابینه دوازدهم

اما علاوه بر تأکيد بر رويکرد گفتمانی کابينه، گويا فراکســيون اميد شــاخصهايی را هم برای ارزيابی گزينههــای پيشــنهادی روحانی تدوين کرده اســت تا هنگام معرفی وزرا، براســاس آن شــاخصها به ارزيابــی بپردازند. وکيلــی در ادامه گفتوگوی خود بــا «شــرق» دراينبــاره چنين توضيــح میدهد: «فراکســيون برای بررســی کابينــه دوازدهم شــاخصها و ضرايبــی را پيشبينی و تصويب کرده است کــه از آن جملــه میتــوان به اين موارد اشــاره کرد؛ شاخص گفتمانی، ارزشــی، جوانبودن و جوانگرايــی، خلاقيت، توان و هنر مديريت تأمين و هزينه منابع مالی، تــوان مديريت بر درآمد و هزينه و نيز بهرهمندی از قدرت تصميمگيــری». او درباره مورد آخر اضافه میکند: «فقدان قدرت تصميمگيری يکی از معضلات برخــی از اعضای کابينــه يازدهم بود. موضوعی کــه نبايد در ميان مديران دولت دوازدهم ديده شــود. ما براساس اين شــاخصها به وزرا رأی خواهيم داد و اينگونه نيســت که هنگام بررسی در صحن به صورت صددرصدی رأی بدهيم يا ندهيم». به گفته وکيلی، «اعضای فراکســيون اميد در هر يک از کميســيونهای تخصصی مجلس کــه در قالب کميتههای تخصصی تشــکيل شــدهاند، هرکدام از

محمدعلي وكيلي: فراكسيون اميد برای بررسی كابينه دوازدهم شاخصها و ضرايبی را پيشبينی و تصويب كرده است كه از آن جمله میتوان به اين موارد اشاره كرد؛ شاخص گفتمانی، ارزشی، جوانبودن و جوانگرايی، خاقيت، توان و هنر مديريت تأمين و هزينه منابع مالی، توان مديريت بر درآمد و هزينه و نيز بهرهمندی از قدرت تصميمگيری

گزينههای پيشــنهادی را در حوزه تخصصی بررسی ميکنند». اما علاوه بر اين شاخص توجه به مطالبات جوانان و زنان و انعــکاس آن در کابينه دوازدهم از جمله مطالباتی اســت که گفته شــده قرار است در ديدار فراکسيون اميد با روحانی بهطور جدی مطرح شــود. موضوعی که عارف هم بر آن انگشــت تأکيد گذاشته اســت. درهمينباره شهيندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوری درباره احتمــال حضور زنان در کابينه گفته اســت: «تابوی وزير زن قبلا شکســته شده اســت و نبايد فکر کنيم اتفــاق بزرگی میافتــد، چون قبلا ايــن اتفاق افتاده اســت». مولاوردی درباره گزينههای پيشنهادی هم گفته اســت: «ما با کســانی که تصميمگير هســتند دربــاره حضور زنان در کابينه بعــدی رايزنی کرديم، نظر رئيسجمهور هم انشــاءالله برای حضور زنان در کابينه مثبت اســت». ميرلوحی هم معتقد است: «دولت دوازدهم ادامه دولــت يازدهم اما جوانتر اســت، زنان در آن سهم بيشــتری خواهند داشت و رونق اقتصادی به صــورت جدی در آن مورد توجه قرار خواهد گرفت .»

نقش روحانی و جهانگیری

با همه ايــن اظهارنظرها، اما نظــر تعيينکننده، نظر شــخص روحانی خواهد بود. حتی گفته شــده روحانی براساس منويات ذهنی خود اعضای کابينه دوازدهــم را انتخــاب میکند. وکيلــی دراينباره به «شــرق» میگويد: «روحانی و هر فــردی که دوباره رئيسجمهور میشود، خودش درباره کابينه تصميم میگيرد. در دوره نخست رياستجمهوری، روحانی به دليل اينکه شــناخت کافــی از وضعيت اجرائی کشور نداشــت، کميتههای مختلفی را تشکيل داده بود تا گزينهها را معرفی کند. در اين دوره اما روحانی نقشهای در ذهن خود دارد که براساس شناختی که از اين چهار سال به دست آمده، تدوين شده است.

البته مشــورتهايی هم از کانالهای مختلف به او میرســد و ممکن اســت اين دادهها، جابهجايی در اين نقشــه ايجاد کند. در مجموع فکر میکنم که روحانی يک نقشه پيشبينیشده دارد. به اين معنی که فهرســت کابينه از قبل بسته و نهايی شده باشد. بلکه يک ذهنيت اوليه دربــاره افراد و ظرفيتهای آنها دارد. مشورتهايی که در اين مسير از کانالهای مختلف میرســد، به اســحاق جهانگيری ســپرده میشــود تا آناليز کند و نتيجــه را در اختيار روحانی قــرار دهد». وکيلی درباره نقــش جهانگيری در اين مسير میگويد: «قاعده اين است که آقای جهانگيری هم به جهت اينکه امين آقای روحانی اســت و هم معاونــت اولی را بر عهــده دارد و میخواهد با اين کابينه کار کند و البته آشناترين فرد به توان مديريتی و اجرائی افراد است، میتواند تأثيرگذار باشد. ملاک اين اســت اما اينکه در عرصه واقعيت چه فرمولی در نهايــت مورد توجه قرار میگيرد، چندان روشــن نيســت». از ايــن اظهارنظرهــا چنيــن برمیآيد که اگرچه تلاشهايی برای ايفای نقش مشورتی در کنار روحانی و جهانگيری بــرای ترکيب کابينه دوازدهم صورت میگيرد، اما در نهايت اين دو نفر در تعامل با هم ترکيب کابينه را مشخص خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.