تعيين مرزهای مناطق کاهش تنش به کارگروه مشترک سپرده شد

Shargh - - سیاست -

هيئتهای ايرانــی، روس و ترک برای پنجمينبار در پايتخت قزاقســتان گرد هم آمدند و توافق کردند که کارگروهی برای نهايیسازی ايجاد مناطق کاهش تنش در سوريه تشکيل شود.

مذاکرات آســتانه کــه برای نخســتينبار مذاکره مســتقيم نماينــدگان قانونــی ســوريه و معارضان مســلح را ممکن کرد، کار را به جايی رســانده است که معارضان اينبار برای توافق درباره مسائل کليدی اعلام آمادگی کردهاند.

به گزارش «ايرنا»، «احمد بری» سرپرست هيئت مخالفان مسلح پذيرنده پيمان آتشبس روز گذشته گفتوگو برای رســيدن بــه توافق دربــاره برقراری آتشبــس کامل، گســترش آن و همچنيــن آزادی زندانيان را از جمله مســائل کليــدی خواند و گفت: «اميدواريــم در آســتانه به توافقهــای لازم و مهم برسيم و برای دستيابی به همين اهداف در مذاکرات حضور يافتهايــم. او همچنين تأکيد کرد که آمادهايم با طرف مقابل برای آزادی بازداشتشــدگان توافق کنيم».

ســه کشــور مبتکر اين مذاکرات روز گذشــته در بيانيهای مشترک اعلام کردند که طرفها کارگروهی را برای نهايیســازی ايجاد مناطق کاهش تنش در سوريه تشــکيل دادهاند. بنا بر ادعای مطرحشده در گــزارش رويترز اين به آن معنی اســت کــه تهران، مســکو و آنکارا نتوانستهاند در اين هفته بر سر همه جزئيات توافق کنند.

اين سه کشور اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در هفته پايانی آگوســت در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شــد. البته قبل از آن يک نشست کارشناسی در تهران )هفته آينده( برگزار خواهد شد.

ســرگئی لاوروف وزير خارجه روسيه پيشتر ابراز اميدواری کرده بود که طرفها در نشســت ديروز بر ســر قرارداد نهايی تعيين مرزهــای مناطق کاهش تنش به توافق برسند.

گفتنی است در نخستين روز از اجلاس آستانه 5 مرزهای دو منطقه کاهش تنش در ســوريه و برنامه اســتقرار پليس نظامی روســيه در اين مناطق اعلام شد. الکساندر لاورنتيف رئيس هيئت روسی در پايان مذاکرات روز اول )سهشــنبه( گفته بود: «پيشبينی میشــود در چهار منطقه امن سوريه، پليس نظامی روســيه برای انجام مأموريت موردنظر مستقر شود و در صورت امضای ســند هــم امکانات معين برای اجرا و کنترل سازوکار از جمله استقرار نيروها در اين مناطق دو يا سه هفتهای انجام میشود».

به گفتــه او، هنوز درباره دو منطقه امن شــامل ادلــب و محدوده جنوبی مســائلی وجود دارد، ولی امکان دارد سند مرتبط با سه منطقه امضا شود.

حســين جابریانصاری معاون عربی و آفريقايی وزارت امور خارجه که رياســت هيئــت ايرانی را در اين نشست بر عهده داشت نيز ديروز در دومين ديدار خود با بشــار الجعفری رئيس هيئت اعزامی دولت سوريه و الکساندر لاورنتيف رئيس هيئت فدراسيون روسيه درخصوص جزئيات نواحی آتشبس و نحوه استقرار نيروهای ناظر گفتوگو کرد.

او همچنين با «فرانک ژلــه» نماينده ويژه دولت فرانســه در امور ســوريه ملاقات کــرد. در اين ديدار که پس از ســفر وزير امور خارجه ايران به فرانسه و بازديد دبير کل وزارت امور خارجه فرانســه از ايران صــورت گرفــت، دو طرف ضمن برشــمردن اصول مشــترکی مانند ضرورت پرهيز از خشونت، توجه به توافق سياسی بهعنوان تنها راهحل بحران، مخالفت با اقدامات يکجانبه بازيگران خارجی در ســوريه و لزوم توجه و اهتمام نســبت به ابعاد انسانی بحران سوريه تأکيد کردند.

«فرانــک ژلــه» در اين ديدار ضمــن بيان نظرات دولــت متبوعش درخصــوص نحوه پيشــبرد روند آســتانه، از نظرات جمهوری اســلامی ايران در اين خصوص و چشــمانداز مشارکت دولتهای ديگر در کمک به حل بحران سوريه مطلع شد.

مذاکرات آستانه در حالی برای حلوفصل بحران ســوريه جاری اســت که هنــوز برخــی از بازيگران منطقــهای تأکيــد دارند نبايــد اجــازه داد ايران در موضوع سوريه دخالت کند.

از همين رو «گادی آيزنکوت» فرمانده ارتش رژيم صهيونيســتی بيرونراندن ايران از سوريه را اولويت اسرائيل دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.