ديدار جمعی از فرماندهان سپاه با مقام معظم رهبری پس از عمليات موشکی ليلةالقدر: هرچه میتوانيد روی موشک کار کنيد

Shargh - - سیاست -

دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آيتاللهالعظمی خامنهای: ســاعاتی پس از يورش غرورآفرين موشــکی سپاه پاسداران به مراکز تجمع داعش در ديرالزور ســوريه، حضرت آيتالله خامنهای، مقــام معظم رهبری، در ديداری صميمانه با جمعی از ســرداران و فرماندهان ســپاه، با قدردانی از تلاشهای ســپاه در عرصه موشــکی، فرمودند: «کارتــان خيلی عالی بود، خداوند از شــماها قبول کند. اين، عبادت ماه رمضان است». حضرت آيتالله خامنهای افزودند: «هرچه میتوانيد روی موشــک کار کنيد؛ ببينيد دشــمن چقدر روی موشــک حساس اســت، پس بدانيد که چقدر کارتان مهم اســت». ايشان گفتند: «همگی میتوانيد و تا میتوانيد و امکان داريد کار کنيد؛ دشــمن بايد سيلی بخورد». در اين ديدار، فرماندهان ضمن ارائه گزارشــی از عمليات موفقيتآميز «ليلهالقدر» تأکيد کردند: «همانطورکه حضرتعالــی درباره حفظ جــان غيرنظاميان دســتور داده بوديد، در اين عمليات با هدايت اطلاعاتی نيروی قدس، فقط مواضع تروريستها هدف قــرار گرفت و هيچيک از مردم و غيرنظاميان آســيب نديدند». اين ديدار با دعای مقام معظم رهبری برای حاضران پايان يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.