اضافهخدمت سنواتي و انضباطي کارکنان وظيفه بخشيده شد

Shargh - - سیاست -

تســنيم:

مقام معظم رهبري با پيشــنهاد ستاد کل نيروهاي مســلح درباره بخشش اضافهخدمت ســنواتي کارکنان وظيفه در حــال خدمت موافقت کردند. رئيس اداره ســرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مســلح پيرامون موضــوع اضافهخدمت کارکنان وظيفه گفت: براســاس پيشــنهاد ستاد کل نيروهاي مســلح و موافقت مقــام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا، اضافهخدمت ســنواتي کارکنان وظيفه در حال خدمت، بخشيده شد. سردار موسي کمالي همچنيــن از بخشيدهشــدن اضافه خدمت مشــمولان غايبي که تا 22 بهمــن 96 خود را برای انجام خدمت دوره ســربازي معرفي کنند خبر داد. او افزود: علاوه بر اضافهخدمت ســنواتي، معظمله با بخشش اضافهخدمت انضباطي کارکنان وظيفه در حال خدمت نيز موافقت فرمودهاند. رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ســتاد کل نيروهاي مسلح در ادامــه گفت: ايــن بهترين فرصت براي مشــمولان غايب است که با اخذ دفترچه آمادهبهخدمت، خود را برای انجام خدمت سربازي معرفي کنند. نيروهاي مســلح بايد با اولويتقراردادن کســاني که در حال انجام اضافهخدمت هســتند، ابتدا آنها را از خدمت ترخيص کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.